Influensa Dødsfall Norge

  1. Mer om
Influensa Dødsfall Norge

Influensa Dødsfall Norge GodkjentDet ble gjennomført rundt 260 000 tester for influensa i Norge, hvorav 15 910 (6%) fikk 3000), ICU-innleggelser (123) og dødsfall (ca Det er foreløpig rapportert færre dødsfall av både influensa, lungebetennelse og kols i perioden til mai 2020 sammenliknet med tidligere år Influensa, lungebetennelse og bronkitt, 1 300, 1 427, 731, 974, 1 529, 1 642, 1 625, 1 736, 1 951, 1 693, 1 726. Andre sykdommer i åndedrettsorganene Influensa forårsaker likevel rundt 1 000 årlige dødsfall i Norge og er spesielt hos eldre en betydelig årsak til død om vinteren rlig dør anslagsvis ca 900 mennesker av influensa i Norge, så det er på ingen måte en ufarlig sykdom. Heldigvis har vi godkjente

I Bergen, hvor vi har pålitelige tall for både sykelighet og dødelighet, ble 26 prosent syke, og 1 prosent av de syke døde. Andre bølge høsten 1918 Da spanskesyken blusset opp igjen i månedsskiftet september-oktober 1918, spredte viruset seg langsommere og trolig fra nord til sør, og fortsatte fra kysten og innover fjordene.

Spredning med utgangspunkt i storbyene, var mindre fremtredende. Dødeligheten var høyere på høsten enn på sommeren over hele verden, også i Norge. To av tre som ble ofre for spanskesyken i Norge, døde i siste kvartal av 1918, det vil si ca.

I oktober og november døde det henholdsvis 223 og 245 og mennesker per dag, eller omtrent tre ganger så mange som normalt, slik følgende skildring illustrerer: Spanskesyken herjet felt i Trondheim. En dag talte vi opp over 70 gravfølger i Elgseter gt. Det fantes ikke likkister nok, de måtte bruke pappæsker til å legge likene i.

Bivirkninger av vaksiner

Andre steder i landet ble ofre gravlagt i oljehyrer. I Bergen ble 13 prosent syke under høstbølgen, og blant dem døde 2 prosent.

Av ukjent grunn døde mange flere av bakterielle komplikasjoner, slik som lungebetennelse, på høsten enn på sommeren. På denne tiden hadde mange allerede vært syke og opparbeidet immunitet mot viruset. I uke 14 i 2020, så kartet slik ut: Kartet viser graden av overdødelighet i uke 14 i 2020 i de europeiske landene som rapporterer inn tall til EuroMOMO.

Merk at disse tallene er foreløpige, og at mulige forsinkelser i rapporteringer gjør at de må tolkes med forsiktighet. Mens Norge, Finland og Danmark ikke hadde noen overdødelighet, var den «svært høy» i blant annet Frankrike, Sverige, Storbritannia og Italia. Merk at disse tallene må tolkes med forsiktighet, siden det kan være forsinkelser i innrapporteringen, noe som fører til at tallene er basert på beregninger.

Debattforum

Influensa og covid-19 De siste fem årene var det influensasesongen i 2017 som hadde den høyeste overdødelighetstoppen, selv om det europeiske smittevernbyrået skriver at sesongen hadde en overdødelighet som tilsvarte tidligere sesonger. Hvis vi ser på den uken i 2017 da det var høy overdødelighet i flest land, ser kartet slik ut: Kartet viser graden av overdødelighet i utvalgte europeiske land i uke 2 i 2017.

Skjermbilde: EuroMOMO Her ser vi at mens den beregnede overdødeligheten i uke 14 i år ser ut til å være høyere i flere land enn det var i uke 2 i 2017, så var det flere land som hadde høy eller svært høy overdødelighet i uke 2 i 2017. Selv om det ikke går an å trekke noen klare konklusjoner basert på dette, gir det et inntrykk av at koronaviruset så langt har vært omtrent like dødelig som sesonginfluensaen i 2016-2017, til tross for at de strenge smittevernstiltakene som er blitt innført for å begrense spredningen av koronaviruset.

Høy dødelighetstopp På EuroMOMOs hjemmesider finner vi også en grafikk som viser overdødelighet i alle aldersgrupper i de landene som rapporterer inn tall. Grafikken er et utsnitt av en større graf se under: Grafikken viser graden av overdødelighet mellom uke 1 2016 og uke 15 2020 i de europeiske landene som rapporterer inn tall til EuroMOMO. Skjermbilde: Utsnitt av grafikk, EuroMOMO Her ser vi at overdødelighetstoppen så langt i 2020 er om lag like høy som toppen under influensasesongen 2016-2017.

Utbrudd av fugleinfluensa

Det understrekes at tallene er usikre på grunn av justeringer for forsinkelser i registrering av dødsfall. Meld fra til Mattilsynet om døde fugler Mattilsynet oppfordrer folk som ferdes langs sjø og vann og våtmarksområder om fortsatt å informere Mattilsynet ved funn av sjuke eller døde fugler av disse artene: andefugler ender, gjess og svaner måkefugler rovfugler spesielt ørn og musvåk åtseletere kråkefugler Dette gjelder spesielt i områder som fungerer som rasteplasser for trekkfugler.

Det er viktig at du kan oppgi nøyaktig hvor fuglen er funnet og hvor den kan hentes når du melder ifra til Mattilsynet. Oppgi adresse og helst også kartreferanse som du kan finne i kartfunksjonen på mobiltelefonen. Fugler som er døde av ytre skader, er avmagra eller råtne er i utgangspunktet ikke aktuelle å undersøke for fugleinfluensa. Fugleinfluensavirus som H5N1 og H7N9, som ble påvist i Kina i 2013, har smittet enkeltmennesker og utløst alvorlig sykdom, men har hittil ikke klart å etablere vesentlig interhuman smitte.

Svineinfluensa førte til pandemien i sesongen 2009-10. I Norge førte pandemien til få dødsfall og få alvorlig syke www. Etter svineinfluensapandemien har H1N1 svineinfluensavirus vært tilstede på samme måte som sesonginfluensavirus, men i Norge har andre typer dominert H3N2. Inkubasjonstid for influensa er 1-7 dager, men oftest 2-3 dager.

Influensavirus infiserer luftveisepitel og smitter direkte ved hosting og nysing med nærdråpesmitte fra luftveiene.

Alt er relativt Tidsskrift for Den norske legeforening

Influensavirus kan overleve flere timer i sekreter, og smitter derfor også indirekte med kontaktsmitte via hender og overflater. Det er også visse holdepunkter for at smitte kan foregå via aerosoldannelse for eksempel i forbindelse med inhalasjoner og instrumentering i luftveiene. Vanligvis antas tidligere friske personer å være smittsom med influensavirus A i 1-2 dager etter feberfrihet eller ca.

Barnehagebarn og skolebarn er de viktigste smittespredere under en influensaepidemi som på den nordlige halvkule forekommer vinterstid fra november til april. Barn er tett samlet i lange perioder i skoler og barnehager og sprer smitten til mindre søsken og voksne.

Ingen sesonginfluensa i Norge det er ikke bare godt nytt

Vanlig sesonginfluensa utløser i størst grad alvorlig sykdom hos personer med kronisk sykdom, småbarn og gamle. Pandemier rammer derimot unge voksne og barn i høyere grad, trolig fordi de ikke har opparbeidet immunitet ved kontakt med liknende virustyper tidligere. Andre undersøkelser av antistoffer i blod fra andre land har gitt lignende resultater med en dødelighet på 0. Til sammenligning ligger beregnet dødelighet for sesonginfluensa på omtrent 0. Vi snakker da om en ca 3 — 10 ganger høyere dødelighet for covid-19 sammenlignet med influensa.

Her bør det presiseres at covid-19 i hovedsak er farlig for eldre personer. Nyhetsbrev To unge døde av influensa i Norge To ungdomsskoleelever har den siste tiden mistet livet grunnet influensa i Norge.

Den egentlige betydningen av ordet svineinfluensa er influensasykdom hos gris.

INFLUENSA DØDSFALL NORGE Relaterte emner

Illustrasjonsfoto: Colourbox Seniorrådgiver ved Folkehelseinstituttet, Kjersti Rydland, mener det er uheldig at ikke en større andel av helsepersonell vaksinerer seg mot influensa. Høy vaksinasjonsdekning blant helsepersonell­ kan ­redusere antall influensarelaterte komplikasjoner og i noen tilfeller dødsfall blant pasientene, skriver Folkehelsa i sin informasjonsbrosjyre rettet mot helsepersonell. Helsepersonell ekstra utsatt for smitte Ifølge Folkehelseinstituttet har helsepersonell­ en klart høyere risiko for å bli smittet av ­influensa ­sammenliknet­ med voksne som ikke ­arbeider i helsesektoren. Høy vaksinasjonsdekning blant ansatte i helsesektoren er derfor viktig­ for å opprettholde­ en god beredskap under større influensautbrudd. Uheldig at ikke flere vaksinerer seg Anslag viser at rundt 900 dør hvert år etter influensasmitte. Dersom en større andel av helsepersonell hadde vaksinert seg, er det mulig at færre hadde dødd.

INFLUENSA DØDSFALL NORGE Kommentarer:
Forfatter om Influensa dødsfall norge
Thomassen fra Skien
jeg er glad i utforske norske bøker eiendommelig. Se min andre nyheter. jeg er tent på ein Tagebuch führen.
SISTE SAKER
Kontaktskjema
MoTuWeThFrStSu
booked.net