2012 4

  1. Mer om
2012 4

2012 4 ProfesjonellTrygg hjemme — Brannsikkerhet for utsatte grupper. Utredning fra et utvalg oppnevnt av regjeringen Stoltenberg II Det er grunner til å tro at de generelle ordningene for informasjon, regelverk og flere år sett behovet for å øke brannsikkerheten for utsatte grupper Sustainability of construction works - Assessment of buildings - Part 4: Framework for the assessment of economic performance systems for water supply, and for drainage and sewerage under pressure - Polyethylene (PE) - Part 4: Valves for water supply systems Dokumentet G-2012-4 (Departementene) er ikke tilgjengelig på Lovdatas åpne sider. Følgende dokumenter kan være det du ser etter - merk at enkelte av disse

Michael Rießler holder foredrag på norsk om det skoltesamiske språket og hvordan det i dag arbeides for at dette skal bli bevart.

Zoya Michailovna Nosova vil lese dikt fra den skoltesamiske forfatteren Askolt Bazhanov fra Lovozero. Det vil bli servert lunsj laget av Ritva Kytölä basert på skoltesamiske mattradisjoner. Skrivekurs med forfatter Vigdis Hjorth, 3. Bestill boka Boken foreligger kun som pdf-fil. I tillegg trykkes den opp i A5 format. Papirversjonen kan bestilles ved å sende en e-post til berit. Jarle tar imorgen kontakt med en kandidat som mangler, Erlend støtter opp på dette med å kontakte en annen kandidat.

Målet er å ha ferdig jury i løpet av max en uke. Erlend er forøvrig nylig rekruttert til å sitte i den svenske juryen. Diskusjon om å ha et premiearrangement før jul, eventuelt på akademiet til våren.

Rehn synes i motsetning til mange at det ikke var noen spesiell lettelse. Jeg har hatt det kjempeinteressant som phd.

Gummimatter MB A

Jeg har en veldig glede av det akuttmedisinske 28 norsk luftambulanse magasin nr. Å forske på heltid i over to år var helt greit, men nå synes jeg det er veldig interessant å være tilbake hos pasientene, sier Rehn. Raskere er best Akuttmedisin utenfor sykehus har vært igjennom forskjellige faser med hensyn til tidsbruk gjennom tidene. I en periode var filosofien å gjøre minst mulig utenfor sykehus, men få pasienten inn så fort som overhode mulig.

I en annen fase var det stor oppmerksomhet om å gjøre en del tiltak før pasienten ble transportert. Studier viser at spesialiserte sykehus med god kompetanse på behandling av skadde øker sjansene for å overleve. Derfor må pasientene raskt til det sykehuset som har den nødvendige kompetansen for hvert tilfelle. Det krever at det gjøres en god jobb og enhetlig jobb utenfor sykehus. Derfor må vi lage systemer for dette. Når studien viser at det forekommer betydelig overtriage, tror Rehn det skyldes flere ting.

Vi må huske på at det ofte er dramatiske situasjoner og avgjørelser skal tas raskt. Men dette understreker også behovet for en felles, enkel og god modell for triage utenfor sykehus, sier han. Ved Stavanger Universitetssykehus har man derfor innført en standardisert modell utenfor sykehuset og et todelt traumeteam på sykehuset. Det betyr at enkelte skadde pasienter møtes av et begrenset team. Hvis det viser seg at pasienten er mer skadd enn antatt, alarmeres hele teamet umiddel- bart.

I Rehns studie har dette vist seg å være effektivt. Jeg tror dette kan være veien å gå for organisering inne på sykehus.

Helsepersonelloven med kommentarer

Men det fordrer selvfølgelig at triage utenfor sykehus fungerer, sier han. Ansvaret pulveriseres Det er ingen opplagt uenighet om at det bør finnes et felles triage-system. Det er nærliggende å spørre hvorfor dette ikke har blitt innført for lenge siden.

Dessuten er det lite formaliserte krav til faglig, klinisk veiledning av hverandre. Det er mange som jobber veldig alene og autonomt der ute. Her inne på sykehuset har jeg 50 kolleger og det er gode muligheter for faglig utveksling. Der ute er man mye alene, og da blir det vanskelig å innføre gode, felles systemer, mener Rehn.

Friluftsinteressert Marius Rehn er levende interessert i akuttmedisin utenfor sykehus. Egentlig er han interessert i å være mest mulig utendørs når han har fri også. Da han leverte doktorgraden sin stod feiringen for tur. Og han nøyde seg ikke med en bedre middag og god drikke.

Han satte seg på fly til den kanadiske villmarken og la ut på en tre uker lang skitur i polare omgivelser. Jeg er levende opptatt av polarhistorie og endelig fikk jeg dratt på en skikkelig ekspedisjon, forteller han. Forberedelsene hadde foregått i lang tid, uten at han hadde fortalt det til noen. Bortsett fra kona selvfølgelig.

Mange reagerte kanskje på hvor svett jeg var når jeg kom fram. I tillegg så gikk jeg mye turer med pulk. Da fikk jeg god trening samtidig som jeg fikk være sammen med barna. Det er nok ikke fritt for at enkelte kikket rart på meg når jeg kom i ekspedisjonsskoa som jeg måtte gå inn. De er kjempestore og vekker litt oppsikt i urbane strøk, sier Rehn lattermildt. Turen var i følge ham selv helt fantastisk. Med lange dager på ski, isbjørnobservasjoner nesten hver dag og minus 40 grader om natta.

Vil påvirke I tillegg til å skrive sine vitenskapelige artikler og avhandling, har Marius Rehns navn vært å finne på kronikkplass i de store avisene i tillegg til at han er en hyppig brukt foredragsholder.

Målet er å påvirke samfunnet, og da må man engasjere seg. Samfunnet bruker enormt mye penger på helse, og da har forskere et ansvar for å være tydelige om hva de finner ut, sier han. Rehn har blant annet engasjert seg kraftig i arbeid med felles retningslinjer for arbeid på skadested.

Han har også engasjert seg i diskusjonen om innkjøp av nye redningshelikopter. Vi driver pasientnær forskning og målet er at det vi gjør skal få en eller annen praktisk konsekvens for pasientene, avslutter Rehn.

Målet for stipendiatene i Stiftelsen Norsk Luftambulanse er å få en phd-grad. Det er et imponerende stykke arbeid som man ved avslutningen må stå til rette for offentlig. Graden er den høyeste akademiske grad man kan oppnå. Stiftelsen Norsk Luftambulanse har over 20 phd-stipendiater som jobber mot sin grad. Det tar om lag 3 år fulltid å arbeide fram en doktorgrad.

Samtlige av doktorgradsstipendiatene er tilknyttet et universitet. De praktiske sidene ved en doktorgrad betyr at man først velger seg ut et tema. Deretter starter man å gjøre forskningsstudier som munner ut i vitenskapelige artikler. Disse blir publisert i fagfellevurderte tidsskrifter. Det betyr at andre kompetente forskere gjennomgår forskningen, for å vurdere at den holder tilstrekkelig vitenskapelig standard.

Når man har publisert 3-4 artikler skrives en avhandling basert på disse. Avhandlingen sendes til det aktuelle universitetet hvor en bedømmelseskomite avgjør om avhandlingen holder tilfredsstillende nivå for en doktorgrad, og om den er funnet god nok til å kunne forsvares offentlig.

Dette er en offentlig diskusjon om temaet.

NIFU Open Access Archive: Forskningspolitikk

Det oppnevnes to eller tre opponenter, som er eksperter på det temaet som avhandlingen omhandler. Under en disputas skal doktoranden kandidaten til graden først gjøre en kort presentasjon av hovedlinjene i avhandlingen.

Deretter foregår det en planlagt utspørring. Det tradisjonelle er at den som er førsteopponent forholder seg til de store, overordnede aspektene ved arbeidet mens andreopponenten ofte konsentrerer seg mer om detaljer. Det er ikke uvanlig at en slik utspørring foregår i 3-4 timer. I tillegg til de oppnevnte opponentene gis det mulighet for spørsmål fra salen. Når disputasen er ferdig vurderes den sammen med bedømmelseskomiteen for å se om det samlet sett er grunnlag for å tildele graden phd.

Her under disputasen til Erik Zakariassen ved Universitetet i Bergen. Zakariassen er nå fagsjef for forskning i Stiftelsen Norsk Luftambulanse. Foto: Privat Foto: Norsk Luftambulanse Hardt skadde trenger gode systemer Det første kurset i bruk av ultralyd for leger i luftambulansetjenesten ble holdt i Stavanger i fjor og ble initiert av Nils Petter Oveland.

Nm Janitsjar

Ultralydforskning vekker oppsikt Forskningsarbeidet til Nils Petter Oveland vekker internasjonal oppsikt. Sin siste vitenskapelige artikkel har han fått på trykk i en av verdens mest prestisjetunge tidsskrift innen sitt fagområde. Han sendte manuskriptet til tidsskriftet CHEST, som er en av de ledende tidsskrift i verden innen lungemedisin.

Tilbakemeldingene var entydige; Ovelands forskning vil endre medisinsk praksis å prege videre forskning på dette området.

CHEST ville gjerne trykke artikkelen. En labyrint Publisering av vitenskapelige artikler foregår på en bestemt måte, og det eksisterer tusenvis av medisinske tidsskrifter. Det eksisterer en rangering av tidsskriftene som blant annet reflekterer kvaliteten på forskningen de publiserer og CHEST er et tidsskrift med stor tyngde. Når et manuskript sendes til et tidsskrift gjennomgår det en såkalt fagfellevurdering. Det betyr at det er andre meget erfarne forskere og klinikere som går igjennom manuset kritisk før det aksepteres for publisering.

Mange forskere prøver å få publisert sine arbider i CHEST, men under 10 prosent av manusene aksepteres for publikasjon. At stipendiater i Stiftelsen Norsk Luftambulanse gjør seg bemerket på denne måten bekrefter at vi driver forskning av høy kvalitet, sier Hans Morten Lossius, forskning- og utviklingssjef i Stiftelsen Norsk Luftambulanse.

Presentasjon på internasjonale kongresser er viktig med tanke på å gjøre forskningen kjent. EuSEM er en anerkjent kongress for akuttmedisinsk personell. Navn: Thomas Kristiansen Alder: 35 Tittel på forskningsprosjektet: Epidemiology and management of traumatic injuries: a population-based study of the burden of disease and assessment of selected trauma systems components Forsker på: Forekomst og behandling av ulykker og skader.

Jeg har sett på hvordan behandlingen av hardt skadde er organisert. I tillegg har jeg sett på dødsulykker på nasjonalt nivå og hvordan risiko fordeler seg i ulike landsdeler og fordelt på by og land. Ulykker er en av de ledende dødsårsaker i befolkningen og rammer ofte unge friske mennesker. Alvorlige skader utgjør en stor del av den akuttmedisinske hverdag og er et utfordrende felt hvor riktig ressursbruk og høy kompetanse kan utgjøre forskjell på liv og død.

Som lege med interesse for akuttmedisin oppleves derfor denne forskningen som spesielt viktig og meningsfull. Å sikre at hardt skadde pasienter får en optimal og likeverdig behandling i hele Norge, krever robuste system basert på kunnskap om forekomst, risiko og effektiv behandling. Stiftelsen Norsk Luftambulanse har som mål å sikre at alle får tilgang til likeverdige og gode prehospitale tjenester, uavhengig av bosted. Hva kan kunnskapen brukes til?

Denne kunnskapen er nødvendig for å best mulig organisere akuttmedisinske ressurser. Formålet med traumebehandling er jo å få rett pasient til rett sted på rett tid. Det krever riktig behandling på skadested og rask transport til riktig sykehusnivå. I tillegg kreves det et godt system for rehabilitering i etterkant. Studier fra mange deler av verden viser at organisering av traumebehandlingen har store konsekvenser for liv og helse.

Det mest spesielle av dem alle var det han ble innkalt til i romjula 2004.

2012 4 Relaterte emner

NS og NS-EN komplett eks NS-EN ISO Omfang: This European Standard forms one part of a series of European Standards for the assessment of buildings and provides specific principles and requirements for the assessment of economic performance of buildings taking into account technical characteristics and functionality of a building. Assessment of economical performance is one aspect of sustainability assessment of buildings under the general framework of EN 15643-1. The framework applies to all types of buildings and it is relevant for the assessment of the economic performance of new buildings over their life cycle, and of existing buildings over their remaining service life and end of life stage. The economic performance assessment of a building addresses the life cycle costs and other economic aspects, all expressed through quantitative indicators. It excludes the economic risk assessment of a building and return on investment calculations It includes economic aspects of a building relating to the built environment within the area of the building site, it does not include economic aspects beyond the area of the building site, e.

2012 4
2012 4 Kommentarer:
Rapportert den 2012 4
Rød fra Narvik
jeg liker lese om Norge egentlig. Siste nytt: min andre innlegg. Jeg har en rekke hobbyer, som Pferderennen.
SISTE SAKER
Kontaktskjema
MoTuWeThFrStSu
booked.net