Gat Lier Kommune

  1. Mer om
Gat Lier Kommune

Gat Lier Kommune MagiMinGat er en personlig webside for ansatte som jobber i turnus i Lier kommune og er en del av et personalsystem som kommunen tok i bruk i 2007 innenfor MinGat bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen. Lier Kommune Produksjon, tidssone: Europe/Oslo MinGat - MinGat v.2018.2.21.0. Latest check: 1 month ago. This website is safe and with a generally positive reputation Du er her: Aktuelle kurs i Lier kommune; Gat turnus (Alle kurs Gat turnus - Opplæring for vaktbokansvarlig. Aktiviteten er ferdig og det er ikke mulig å melde seg på lenger. Påmeldingssystem av Pindena AS

Nyt en god lunsj, eller bare et lite glass i sommerbrisen. Med egen båt ligger eventyret og venter rett utenfor dørstokken. I Svelvik er det et stort og aktivt kitemiljø som nyter godt av de spesielt gode forholdene rett nedenfor Svelvikstrømmen.

Privat SpareBank 1 Østlandet

Eller ta turen til en av de mange strendene, Trulser´n er nærmest. Utsikten her i fra er utrolig flott og man ser hele hovedstaden fra Tryvannstårnet i vest til Holmlia i øst. Hva med å legge inn en avstikker på vei opp og finn ditt eget kantarellsted? Lier kommune har 1500 medarbeidere som yter et vidt spekter av tjenester med høy kvalitet.

Vi ønsker å rekruttere og beholde dyktige og motiverte medarbeidere med sikte på å utvikle gode velferdstjenester til innbyggerne over tid. Følg oss på Facebook og se hvordan vi jobber! Derfor er virksomheten i stadig utvikling og stillingenes arbeidsoppgaver og plassering vil kunne endres i tråd med brukernes behov. Vi bygger nå opp et nytt botilbud, hvor fokus for arbeidet vil være knyttet opp mot personer med samtidig rus- og psykisk lidelse.

Vi vil etablere en egen personalgruppe ift dette tiltaket og du får anledning til å påvirke et helt nytt fagtilbud i kommunen. En slik løsning vil i store trekk ha samme krav og egenskaper som alternativ 1.

En vil imidlertid i utgangspunktet oppnå mer entydige styringssignaler ved at hver enhet vil bli underlagt kun én kommunaldirektør hver.

Det henvises for øvrig til beskrivelse av alternativ 1. Ordningen administreres av en enhet i hver bydel Innebærer at dagens vikarer i Vikartjenesten, administreres av enhet i hver bydel. Vikarene blir disponert innen de fire bydelene etter behov. Dette alternativet er drøftet under. Vikarene er ansatt ved enhetene og har sin base der. Enhetene må pleie egne vikarpooler, og vil selv ha ansvar for å skaffe vikarer.

Disse tjenestene kan eksempelvis legges til dagens trygghetspatrulje Krav og Ikke noe fast tilsettingsforhold for framtidige vikarer Samtlige enheter må selv hente inn vikarer fra egne pooler og eksterne byrå forutsetninger Mulige konsekvenser Risiko Økt fleksibilitet for enhetene Enhetslederne får reelt totalansvar Noen administrative kostnader faller bort Økt utfordring med å få tilgang til vikarer Lavere totalutnyttelse av vikarene Økt bruk av eksterne vikarbyrå Noen enheter får utfordringer med å få tilgang på vikarer Lavere totalutnyttelse av vikarer I kapittel 4 og 5 gjengis resultat fra intervju med nøkkelpersoner i Vikartjenesten samt spørreundersøkelse og intervju med enhetene.

Evalueringsgruppens vurderinger er beskrevet her. Evaluering av Vikartjenesten april 15 Strategi og mål Organisering Måling og rapportering 4 Resultat fra intervju med Vikartjenesten 4. De sier det må defineres realistiske tilbud innenfor de rammene som er satt for tjenesten. Oppsummering og vurdering I nåværende drift av Vikartjenesten har det ikke vært tilstrekkelig fokus på nedbryting av budsjetter, fastsettelse av delmål, og måling av resultater innenfor hver enkelt brukergruppe.

Det er videre klare tilbakemeldinger fra de som er intervjuet, at dagens mål med Vikartjenesten er urealistisk.

Gat turnus

Enkelte kundegrupper, eksempelvis soner må prioriteres, og dekkes fult ut slik at nødvendig tillit gjenvinnes. Dette innebærer at strategi for Vikartjenesten må justeres, og realistiske og oppnåelige mål defineres. Teknologi Arbeidsrutiner Medarbeidere 4. Det er til tider uklare signaler fra enhetsleder og det kan være vanskelig å få gehør for saker internt.

Samtidig opererer de ulike delene av organisasjonen på hver sin tue, og det utvikles egne rutiner og samarbeidsformer. Arbeidsdeling Blant poolkoordinatorene er det definert tydelige ansvarsområder med hensyn til hvilke tjenesteområder de skal betjene. En av poolkoordinatorene er tilsatt for å bistå skolene med å skaffe lærere, de øvrige jobber opp mot helse- og velferdslederne. Det siste gjelder også Servicesenteret.

personoversikt

Møtestruktur Det er faste møter internt i administrasjonen, men det oppleves at agendaen i for liten grad gjenspeiler de utfordringene Vikartjenesten har. Eksempler på utfordringer med dette er rutiner, økonomi og resultat. Beslutningene som blir fattet oppleves som utydelige. Dels ved at konklusjonene fra møtene er uklare og dels ved at beslutninger skjer ad hoc utenfor de faste møtene der alle er til stede. Referat fra administrative møter viser sjelden konklusjoner, ansvar for oppfølging og tidsfrister.

For mye er basert på muntlig informasjon, lite er dokumentert skriftlig. Det er ikke fellesmøter hvor både Servicesenteret og administrasjonen deltar. Poolkoordinatorene er opptatt av at administrasjonsmøtene må være en arena for å diskutere Vikartjenestens utfordringer. Oppsummering og vurdering Det er uheldig at ikke alle poolene benytter Servicesenteret.

Dette gjør at organisasjonen i dag ikke er strømlinjeformet. Medarbeiderne arbeider godt på eget område, men den grunnleggende ansvarsfordelingen er noe utydelig.

Kravene fra leder virker uklare, og det kan også synes som om koordinatorene er noe utydelige til sin leder. Faste møter internt i administrasjonen bidrar ikke til fokus på utfordringer internt og definering av tiltak for å håndtere disse. Det er ingen fellesmøter mellom Servicesenteret og de øvrige ansatte i Vikartjenesten.

Det var nødvendig å iverksette tiltak for å videreføre drift for Vikartjenesten gitt de økonomiske rammene innenfor helse og velferd, og det ble iverskatt en økonomievaluering av Vikartjenesten. Nedenfor gjengis hovedtrekkene fra Økonomievaluering Helse og velferd gjennomført i februar Dette er videre supplert med status på igangsatte tiltak og nye erfaringer.

Årsaker til underskudd i 2007 Det er ikke gjort en detaljert analyse av dette, men følgende forhold trekkes frem: Prisene var for lave i forhold til kostnadsnivået Kraftig vekst i årsverk gav store oppstarts- og opplæringskostnader Ikke tilfredsstillende fakturasystem og GAT Ikke samsvar mellom inntekter og kostnader i forbindelse med bruk av vikarer fra eksterne byrå Økt korttidsfravær i forhold til budsjett Administrative kostnader Vikartjenesten har gått gjennom administrasjonen, og funnet muligheter for å kutte budsjettet betydelig ved å redusere åpningstiden ved Servicesenteret, redusere bemanningen og endre arbeidsfordelingen for skolepoolen.

Administrative kostnader for 2008 er nå budsjettert til 9,3 millioner kroner.

Koronavaksine i Hamar

Helse og velferd sin andel av administrasjonsutgiftene utgjør 7,4 millioner kroner. Ved full utrulling vil denne kostnaden kun øke til 7,9 millioner kroner. Hensyntatt overføring til administrasjonen, er det 1,6 mill som må dekkes gjennom timeprisen for 2008, eller 10 kr per time.

Skolens andel av administrasjon er beregnet til 1,0 millioner, og skal dekkes ved overføring fra skolebudsjettet i stedet for påslag på timeprisen. Fakturerbar tid Det er beregnet hvordan vikarer og fast ansatte disponerer sin arbeidstid, og sett på hvilke dager per år som ikke er fakturerbare. Beregningen har gitt følgende makstall for timeutleie: Vikar som jobber på timing 1535 timer Vikar med fast ansettelse i Vikartjenesten 1390 timer Til sammenligning er tilsvarende timetall for en fast ansatt innen Helse og velferd beregnet til 1453 timer.

Kostnader som er inndekt i timepris Vikartjenestens fast ansatte har et ulempetillegg i lønn på kr årlig. Videre koster fast ansatte vikarer mer enn vikarer som leies inn på timer. Den typiske vikaren i Helse og velferd er en deltidsansatt som jobber ekstravakter ved behov.

Fast ansatte i Vikartjenesten har rett på fri halvparten av helligdager i turnus med lønn, velferdspermisjoner med lønn, kurs og videreutdanning. Dette må dekkes inn gjennom timeprisen.

Det er ikke alltid for eksempel en 7 timers vakt blir leid ut mer enn i 6 timer, slik at Vikartjenesten får fakturert kun 6 timer. Vikartjenestens ansatte bruker noe på interne prosesser. Dette er estimert til 1 dag per årsverk. Teknologi Arbeidsrutiner Medarbeidere Evaluering av Vikartjenesten april 17 Strategi og mål Organisering Måling og rapportering Arbeidsrutiner Teknologi Medarbeidere Det er utført analyser av dekningsbidrag for de ulike gruppene i 2007, og det var størst dekningsbidrag på sykepleiere, mens de tapte på utleie av assistenter på dagtid.

Vi har nærhet til brukerne, pårørende og våre ansatte Dette er Ecura I Ecura setter vi mennesket i sentrum. Vi ønsker å utgjøre en forskjell for mottakerne av våre helse- og omsorgstjenester, for våre kunder og for de pårørende.

GAT LIER KOMMUNE Relaterte emner

Vi er en innovativ og fremoverlent kommune med mange spennende utviklingsprosjekter. Her er det stor tilflytting, gode oppvekstvilkår og flotte rekreasjonsområder. Lier kommune har 1500 medarbeidere som yter et vidt spekter av tjenester med høy kvalitet. Vi ønsker å rekruttere og beholde dyktige og motiverte medarbeidere med sikte på å utvikle gode velferdstjenester til innbyggerne over tid. Følg oss på Facebook og se hvordan vi jobber!

Gat Lier Kommune
GAT LIER KOMMUNE Kommentarer:
Forfatter på Gat lier kommune
Reiersen fra Drammen
Siste nytt: min andre nyheter. jeg er tent på Strandhandball. Jeg nyter utforske norske bøker alvor.
SISTE SAKER
Kontaktskjema
MoTuWeThFrStSu
booked.net