Nakkeoperasjon Prolaps

  1. Mer om
Nakkeoperasjon Prolaps

Nakkeoperasjon Prolaps Ultra moderneOperasjon av prolaps i nakken Den vanligste operasjonen for nakkeprolaps er fremre cervikal diskektomi med bur (fremre dekompresjon Forside · Behandling; Prolaps i nakken. Nasjonal kompetansetjeneste for kirurgisk behandling av rygg- og Aktivitet og opptrening etter nakkeoperasjon Man vet ikke med sikkerhet hvorfor den enkelte får prolaps eller slitasje i nakken. De fleste trenger 4-8 uker sykemelding etter en nakkeoperasjon Med alderen endres skiven og den ytre kapselen kan sprekke helt eller delvis og gi prolaps. Det kan gi smerter som går fra nakke og ut i armen og noen Kombinasjon av nakkesmerter og utstrålende smerter i armen og til fingrene kan være et symptom på prolaps i nakken. Noen ganger kan man ha kraftsvekkelse i

Dersom smertene ikke går over innen rimelig tid, kan operasjon likevel være et bra alternativ. Imidlertid er det ingen garanti for det. En operasjon hjelper best på de smertene som stråler ned i armen e. Studier Mange studier som sammenligner ulike typer kirurgisk behandling av utstrålende armsmerte, finner gode resultat av behandling Det er imidlertid få studier som sammenligner ikke-kirurgisk behandling med kirurgi.

Kronprinsesse Mette

Det er mindre forskjell mellom gruppene etter 2 år. Dette betyr altså at mer enn 6 av 10 ble bra uten kirurgisk behandling. En ser også at de som blir operert får raskere bedring, men at langtidsresultatene er ganske like. Henvisning og vurdering Henvisning og vurdering Spesialist ved sykehuset trenger henvisning fra fastlege etter at det er tatt MR av nakken, som viser prolaps eller trang nerverotkanal, som kan forklare symptomene.

MR bilder sammen med sykehistorie og symptomer er viktig for spesialisten som vurderer din tilstand. Før Mens du venter på operasjon Aktivitet og hvile Det anbefales som oftest å være relativt aktiv, selv om du har en del smerter. Gjenoppta dagliglivets aktivitet og arbeid om mulig. Mette-Marit har blant annet vært kjent for å bruke mye sko fra den eksklusive designeren Christian Louboutin.

Da hun entret scenen begynte hun med å flytte på de oppstilte stolene, slik at hun kunne se rett på sin samtalepartner. Ville vært skeptisk til operasjon..

Lite proffe i Norge dessverre. Snakker du av egen erfaring? Gevinsten av kirurgi ser ut til å være rask bedring av smertene, langtidseffekten sammenliknet med ikke-operativ behandling er mer usikker 11, 13. Et vesentlig spørsmål å stille en pasient med cervikal nerverotsaffeksjon blir derfor om smertene er akseptable i et tidsperspektiv for bedring på 6 — 12 måneder.

Konsekvensene av langvarig sykmelding må også veie tungt når man vurderer operativ behandling. I dag er det vanlig å operere cervikal nerverotsaffeksjon fra ventralsiden. Skiven ekstirperes og nerveroten dekomprimeres ved at prolapset fjernes eller nerverotskanalen åpnes.

Etter dekompresjonen settes det inn et bur cage som opprettholder avstanden mellom virvlene og stimulerer til beinvekst.

De to virvlene vokser sammen til én blokkvirvel. Ved bruk av bur er det ikke nødvendig å ta bein fra hoftekammen, slik man gjorde tidligere, og pasienten trenger ikke stiv halskrage etter operasjonen.

Kronprinsesse mette

Det er også mulig å fjerne et cervikalt prolaps bakfra via en fasettektomi, der deler av fasettleddet fjernes. Behandling av cervikal nerverotsaffeksjon kan i dag gjøres som dagkirurgi.

Komplikasjonsraten henger sammen med pasientens alder og antall nivåer operert, men ved operasjon på ett nivå er komplikasjoner relativt sjeldent og inntreffer i totalt ca. Skade av ryggmarg eller nerverot er meget uvanlig. De siste årene er cervikal skiveprotese introdusert som et alternativ til innsetting av bur. Protesen skal teoretisk kunne opprettholde bevegeligheten mellom virvlene etter operasjonen.

Behandlingen anses som eksperimentell, og langtidsresultatene er ukjent. Det foregår for tiden en norsk randomisert multisenterstudie der skiveprotese blir sammenliknet med innsetting av bur.

Har du lest dette? Fettvevsprolaps

Status for nakkeforskningen Den norske nakkeforskningen, med unntak av forskning på kronisk nakkeslengssyndrom, er beskjeden. Den drives av små og sårbare miljøer, og det finnes ingen koordinerende plan. Det foreligger heller ikke noe nasjonalt register for å evaluere effekten av ulike typer behandling, men et nasjonalt nakkeregister er under planlegging.

En nyere studie Yang et al, 2014 4 sammenlignet de to inngrepene og kom fram til følgende konklusjon: Les mer om dette inngrepet HER. Nevertheless, posterior full-endoscopiccervical discectomy may be preferable when considering the volume of disc removal, length of hospital stay, and the postoperative radiographical changes. Men det sies generelt sett at bakre diskektomi er mer risikofylt, da man må forbi flere blodårer og dermed risikerer blødninger.

Du kan ha prolaps i korsrygg, nakke og midtryggen. Prolaps i korsrygg er det mest vanlige — les mer om det her: Korsrygg prolaps I nakken finnes det 7 vertebra, eller ryggvirvler som det kalles på norsk.

I mellom disse finnes det skiver. Skivene har et ytre lag som vi kaller annulus fibrosus det blå på illustrasjonen over. Kjernen det rosa på bildet er det indre laget. Vi kaller det for et prolaps dersom kjernen i skiven presses ut i av av det ytre laget av skiven. For å vurdere risiko ved en operasjon, må kunnskap om risiko ved inngrepet være kjent.

Kunnskap om risiko skal benyttes for å utvikle gode planer og rutiner på et område. Det er vanlig ved private og offentlige sykehus i Norge og ellers i verden, at det etter en helhetsvurdering gjennomføres operasjoner ved sykehus selv om de ikke har funksjoner som kan bli nødvendige i kritiske og sjeldne situasjoner.

Ved de fleste sykehus forekommer derfor sjeldne, men alvorlige komplikasjoner som ikke kan håndteres der og da. Det er for eksempel mange steder ikke krav om karkirurgisk beredskap på stedet, selv om det utføres inngrep som i sjeldne tilfeller kan medføre blødningskomplikasjoner som det krever karkirurgisk kompetanse for å håndtere. Det forutsettes da at behandlingen gis innenfor en akseptabel risiko, og at det finnes en beredskap for håndtering av uforutsette hendelser og for eventuell transport til annet sykehus.

Behandlingsforløp for nakkeprolaps Ullevål Kiropraktorklinikk

Det er Statens helsetilsyns vurdering at de samlede ressurser på stedet er såpass sparsomme at virksomheten i utgangspunktet ikke vil kunne operere så omfattende akutte blødninger i buken som i denne saken.

At en kompetent karkirurg befant seg på klinikken den aktuelle dagen var ikke planlagt, og var heller ikke en forutsetning for å gjennomføre slike ryggoperasjoner ved XXXX. Det fantes heller ikke blodprodukter eller tilstrekkelig med ressurser til å takle en eventuell situasjon som dette. Klinikken hadde heller ikke karkirurgisk beredskap, selv om det ble drevet med karkirugiske småinngrep på XXXX og det derfor var karkirurg til stede enkelte dager.

Etter Statens helsetilsyns vurdering er manglende risikovurdering knyttet til ryggoperasjoner og de ressursmessige begrensninger XXXX har, ikke i tråd med forutsetningene som er stilt til godkjenningen av XXXX som sykehus.

Prolaps har ødelagt livet mitt

Godkjenningen av XXXX forutsatte tilgang til bredde og tverrfaglighet av legespesialister og annet helsepersonell, samt tilgang til spesialiserte funksjoner. Det forutsettes da at det finnes en beredskap for håndtering av uforutsette hendelser og en klar plan for rask transport til annet sykehus. XXXX hadde heller ikke fasiliteter og fysisk tilrettelegging som sikret forsvarlig håndtering av komplikasjoner etter ryggoperasjoner.

Da en ønsket å gjøre CT-undersøkelse på stedet, viste det seg at døren til CT-rommet var for smal, slik at det gjorde en slik undersøkelse i den aktuelle situasjonen umulig å gjennomføre. Dette burde vært kjent på forhånd. Hele forløpet medførte trolig ikke så mye tidsspille på stedet i denne konkrete situasjonen, men viser snarere at det ikke er sannsynlig at en slik komplikasjon kunne håndteres på stedet, gitt de eksisterende tilgjengelige ressursene på hendelsestidspunktet.

Pasienter måtte da transporteres til sykehus med betydelige ressurser, i dette tilfelle XXXX. Det er imidlertid Statens helsetilsyns vurdering at denne komplikasjonen er så sjelden at det ikke er grunnlag for å konkludere med at denne type inngrep ikke kan foretas på XXXX. Det forutsettes imidlertid da at det er etablert forvarlige rutiner for hvordan komplikasjoner skal håndteres, og at disse er kjent for helsepersonellet i virksomheten.

Konklusjon Statens helsetilsyn har kommet til at virksomheten ikke hadde tilrettelagt for forvarlig håndtering av komplikasjoner etter ryggoperasjoner; herunder ryggoperasjoner for prolaps. Øvrige bemerkninger Bygningsmessige forhold I retningslinjene for tilkalling av ambulanse står at disse primært bør komme gjennom en av operasjonsstuene, og bare bruke døren inn til postoperativ når den aktuelle operasjonsstuen er i bruk, da døren inn til postoperativ er trang.

Hvis den er for trang for ambulansebåre, må den også være for trang for seng. Det ble også oppdaget at døren inn til CT-laboratoriet var for trang da legene i denne saken ville gjøre CT-undersøkelse før eventuelt akutt inngrep på stedet. Statens helsetilsyn er av den oppfatning at det bør gjøres bygningsmessige forbedringer for å kunne håndtere uforutsette hendelser som kan finne sted.

Behandlingsforløp for nakkeprolaps

Det vises til at det i godkjenningen forutsettes at lokaliteter og utstyr tilfredsstiller kravene til forsvarlig virksomhet. Rutiner for informasjon til pasienter i forkant av operasjoner Pasienten skal ha den informasjonen som er nødvendig for å få innsikt i sin helsetilstand og innholdet i helsehjelpen.

Dette vil kunne forebygge utrygghet og frustrasjon hos pasienten, og informasjonen skal gis uten at pasienten må be om det.

Et utgangspunkt må være at pasienten får en informasjon som ikke utelukker vesentlige risikomomenter. Særlig har det betydning at det blir gitt opplysninger om slike risikomomenter der det er reelle valgmuligheter. Den generelle skriftlige informasjonen som ble gitt til pasientene var positivt vinklet, og bar etter Statens helsetilsyns vurdering preg av å fungere mer som markedsføring enn som utfyllende pasientinformasjon. Dette innebærer at informasjonen lett kan misforstås av publikum og pasienter.

Dette gjelder spesielt informasjon på XXXX s hjemmeside, men også den skriftlige informasjonen som gis til pasientene i forkant av operasjon. I den skriftlige informasjonen som gis til pasientene, er alvorlige komplikasjoner ikke nevnt, bortsett fra generelt i samtykkekontrakten. I den grad tall for resultater ble nevnt på nettsiden, var disse på hendelsestidspunktet ifølge sakkyndig lege uriktige og for positive.

Det gikk heller ikke klart nok fram at de ikke er klinikkens eller operatørens egne resultater. Statens helsetilsyn er av den oppfatning at det foreligger et forbedringspotensial når det gjelder rutiner for informasjon til pasienter i forkant av operasjoner.

Mangel på gode rutiner kan ha vært medvirkende til at pasienten i dette tilfelle ikke fikk tilstrekkelig informasjon som ga mulighet for kvalifisert medbestemmelse. Oppsummering og konklusjon Statens helsetilsyn har kommet til at den preoperative utredningen pasienten fikk ikke var forsvarlig, og at det foreligger brudd på spesialisthelsetjenesteloven § 2-2, jf.

Vi har videre kommet til at pasienten ikke fikk tilstrekkelig og god nok informasjon i forkant av operasjonen, og at dette er brudd på spesialisthelsetjenesteloven § 3-11, jf. Vi har vurdert at den tekniske utførelsen av ryggoperasjonen var forsvarlig. Skaden som oppsto er, i følge sakkyndiges uttalelse og litteraturen på området, å anse som en meget sjelden uheldig hendelse som er vanskelig å forebygge helt.

Etter det andre inngrepet ser operasjonen, ifølge Baardsen, ut til å være vellykket. Men Kvilhaug vet at han ikke før om totre måneder har noen garanti for at operasjonen vil være vellykket.

NAKKEOPERASJON PROLAPS Relaterte emner

Jeg blir flau over hvordan folk tillater seg å kommentere, om det er misunnelse eller hva det måtte være vet jeg ikke, men det er flaut! Jeg sa vel i en kommentar jeg også, da det først ble kjent at hun var sykmeldt for nakkeprolaps, at "hun får vel operasjon uten å vente i votter og vinter", men det var ikke vondt ment - over hodet ikke! Tvert i mot er jeg glad på hennes vegne, og jeg håper hun blir frisk igjen. Jeg vet at mange står på venteliste for en slik operasjon, men jeg vet også at majoriteten av oss som har nakkeprolaps ikke en gang blir vurdert til dette, fordi operasjonen innebærer risiko, og ikke alle prolapser er av sånn art at de bør eller kan opereres pga det. Om Kronprinsessens prolaps er av den ene eller andre typen, er meg ikke kjent, men tenk om hun har en slik som jeg har, som legene i utgangspunktet ikke vil operere

NAKKEOPERASJON PROLAPS Kommentarer:
Forfatter på Nakkeoperasjon prolaps
Lian fra Lillehammer
Jeg har lyst rapporterer norske nyheter naturlig. Les også min andre innlegg. Jeg trives Hintern hoch.
SISTE SAKER
Kontaktskjema
MoTuWeThFrStSu
booked.net