Nasjonal Prøve Lesing

  1. Mer om
Nasjonal Prøve Lesing

Nasjonal Prøve Lesing FaktaObligatoriske prøver som gir informasjon om ferdigheter i lesing, regning og engelsk. Ferdighetene er viktige for læring i alle fag Digitalt · pgsc.udir.no - 5.trinn, lesing: Tusenbeinets vakre dans. risor.skole.no - Nasjonal Prøve i lesing for 5.trinn Nasjonale leseprøver: Lesing som grunnleggende ferdighet i læreplanen Nasjonal prøve i lesing Snart er det Nasjonal prøve i lesing. Her finn du øvingsoppgåver

En typisk prøve inneholder om lag 5 tekster og 30 oppgaver på 5.

Auklandshamn skule : Nasjonal prøve i lesing 5. klasse

Oppgavene er kategorisert i tre grupper etter hva slags lesemåte som kreves. Elevene blir bedt om å finne fram til og hente ut informasjon fra teksten forstå og sammenholde opplysninger i teksten reflektere og vurdere over tekstens form eller innhold På 8. I 2004 og 2005 ble nasjonale prøver gjennomført for første gang. Det ble betydelig offentlig kritikk av disse prøvene, og de ble derfor stilt i bero for å gjennomføre en evaluering.

Denne evalueringen pekte på betydelige svakheter. Arbeid med forbedring ble satt i gang, og i 2007 startet prøvene opp i ny og forbedret form.

Søkeresultat

Siden da har de vært gjennomført hvert år. Data legges ut offentlig på nettjenesten Skoleporten. Lærerne, skoleledelsen og Utdanningsdirektoratet har tilgang til resultatene på elevnivå.

En åpenbar svakhet ved prøvene var at det ikke var mulig å si noe om utviklingen fra år til år ut fra en fast skala. Leseprøven skal som nevnt skille mellom både svake, middels og sterke lesere, derfor må oppgavene ha ulik vanskegrad som fordeler seg jevnt fra den enkleste til den vanskeligste oppgaven.

Figur 1 og 2 viser hvor stor prosentandel elever som klarte hver av oppgavene i leseprøven i 2009. I figur 1a ligger oppgavene i den rekkefølgen de lå i prøven, og bildet viser en variert fordeling av lette og vanskelige oppgaver hele prøven gjennom.

I figur 1b er oppgavene sortert etter vanskegrad. Her er oppgave 44 markert som den vanskeligste, oppgave 19 som den letteste, og oppgave 21 middels vanskelig. Disse tre oppgavene kommer jeg tilbake til.

Hver oppgave kan også plasseres på ett av fem nivåer etter vanskegrad. For hvert nivå er det utarbeidet generelle beskrivelser av hva som kjennetegner leseferdighetene til en gjennomsnittselev på det aktuelle nivået. Disse beskrivelsene ble i utgangspunktet utformet med bakgrunn i kvalitative analyser av oppgavene i leseprøven i 2007, samt statistisk analyse av prøveresultatene. På Utdanningsdirektoratets nettsider foreligger nivåene i en oversiktlig kortversjon, og i tillegg finnes det ytterligere presiseringer som er ment å være til konkret hjelp når lærere skal vurdere hva elevene behersker, og hva de eventuelt har problemer med 3.

Her ligger også mange konkrete forslag til hva elever som skårer på ulike nivåer, kan ha utbytte av å øve på, samt råd om hvordan lærere og elever kan arbeide videre med resultatene fra prøven.

Elever som skårer på nivå 1, kan for eksempel ha nytte av å «oppfatte handlingen eller hovedtemaet i en enkel tekst, for eksempel den viktigste hendelsen eller det viktigste argumentet i teksten». Teksten kan ha tema og innhold som er fremmed for eleven og inneholde avanserte språklige virkemidler.

Prøveresultatene plasserer hver elev på ett av de fem nivåene, men det er viktig å understreke at eleven både kan klare oppgaver på høyere nivåer og ha problemer med oppgaver på lavere nivåer, slik det er illustrert i figur 3. Her ser vi at under 40 prosent av elevene på nivå 5 har klart den vanskeligste oppgaven i prøven 44, mens de aller fleste elevene over nivå 1 får til den enkleste oppgaven 19.

På oppgave 21, som var middels vanskelig, øker andel elever jevnt jo høyere nivå de er på. Med andre ord: jo høyere nivå en elev er på, jo større sannsynlighet er det for at eleven klarer en oppgave, sammenlignet med elever på lavere nivåer. Dette betyr også at nivåbeskrivelsene er ikke ment som endelige beskrivelser av lesekompetansen til de elevene som havner på et visst nivå på prøven. Men de sier noe om hva som kjennetegner leseoppgaver med forskjellig vanskegrad, og på den måten kan de bidra til å gjøre det videre arbeidet med elevenes leseutvikling mer konkret.

Det er en forskjell på 14 grunnskolepoeng mellom de 10 prosent av elevene som presterte lavest på nasjonale prøver i lesing i 5.

Risør barneskole

Dette gjelder både gutter og jenter. Det er også en tydelig sammenheng mellom prøveresultatet på 8. Ved å bruke resultatene fra nasjonale prøver får skolene vite ganske mye om hvilke elever som står i fare for å bli del av frafallstallene, som alle er enige om at vi må få ned.

Nasjonale skalapoeng er 50 poeng. TRINN I lesing har både andelen elever på høyeste nivå 3 og laveste nivå 1 mestringsnivå gått svakt ned siden2016. Resultatet er at andelen elever som presterer på det mellomste mestringsnivået har økt. Fra 2019 til 2020 har det kun vært minimale endringer i fordelingen av mestringsnivå.

Nasjonale prøver i lesing og leseopplæring

Samtidig har andelen elever på laveste mestringsnivå nivå 1 også økt litt. Det er en forbedring at det er en dobling av elever som presterer på nivå 3. Sammenlignet med nasjonale tall presterer en større andel elever på nivå 1 i Nordreisa, mens andelen elever på høyeste mestringsnivå ligger nå like under nasjonalt nivå. På åpne oppgaver skal elevene svare med egne ord eller med tall, mens på flervalgsoppgaver skal eleven velge ett av flere svaralternativer.

Det nye i 2016 er at alle prøvene er elektroniske, også leseprøven. Hvordan brukes nasjonale prøver? Lærere skal bruke resultatene for å følge opp elevene sine og i arbeidet med underveisvurdering og tilpasset opplæring. Kommuner og skoler skal bruke resultatene som grunnlag for kvalitetsutvikling i opplæringen.

NASJONAL PRØVE LESING Relaterte emner

Utgivelsesdato: 04. Hva er årsakene dersom elevene ikke forstår når de leser? Hvordan kan de lære å trekke de rette slutningene? Forstår de mer når de visualiserer det de leser om? Og hva er kritisk lesing? Evnen til å lese er selve grunnlaget for læring og helt nødvendig for å manøvrere i vår tekstdominerte verden.

NASJONAL PRØVE LESING Kommentarer:
Redaktør på Nasjonal prøve lesing
Helgesen fra Drammen
Anmeldelse min andre nyheter. Jeg har bare en hobby: Feuer Schlagstock wirbelt. jeg er glad i lese bøker positivt.
SISTE SAKER
Kontaktskjema
MoTuWeThFrStSu
booked.net