Konvensjon Definisjon

  1. Mer om
Konvensjon Definisjon

Konvensjon Definisjon PengerBetyr overenskomst eller traktat Konvensjon er i folkeretten en avtale mellom stater. Det brukes ofte i samme betydning som traktat. Det gjør ingen juridisk forskjell om det konvensjon - substantiv overenskomst, vedtatt eller alminnelig anerkjent retningslinje, regel Kulturdepartementet har ansvar for tre FN-konvensjoner: FNs kvinnekonvensjon, FNs konvensjon mot rasediskriminering og FN-konvensjonen om rettighetene til Definisjon av konvensjon i Online Dictionary. Informasjon om konvensjon i gratis engelsk online ordbok og leksikon

I forbindelse med denne konvensjonen tas kun i betraktning immateriell kulturarv som er forenlig med de eksisterende internasjonale menneskerettighetsinstrumentene og med kravene om gjensidig respekt mellom samfunn, grupper og enkeltpersoner samt en bærekraftig utvikling. Dette kan du finne mer ut av under Tradisjonshåndverk og Akershus Bygningsvernsenter. Complexity, leadership, and management in healthcare organisations. BMJ 2001; 323: 746 — 9.

Funksjonshemmedekonvensjonen Norges Handikapforbund

G8 and strengthening of health systems: follow-up to the Toyako summit. Lancet 2009; 373: 508 — 15. Country team coordination. Case study: Senegal. Where did all the aid go? An in-depth analysis of increased health aid flows over the past 10 years.

Bull World Health Organ 2009; 87: 930 — 9. Financing of global health: tracking development assistance for health from 1990 to 2007. Lancet 2009; 373: 2113 — 24. Global health funding: how much, where it comes from and where it goes. Health Policy Plan 2009; 24: 407 — 17. Knowledge systems for sustainable development special feature Sackler Colloquium: the role of innovative global institutions in linking knowledge and action.

Global helse — fra kaos til koherens. Tidsskr Nor Legeforen 2011; 131: 1790—2.

Verdens byggverk mot tortur

Kommentarer Kommentarer 0 Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer. Men for urfolksgruppene utenfor de to autonome regionene har ratifiseringen en stor betydning og åpner for anerkjennelse av deres spesiale rettighetter.

Menneskerettigheter er grunnleggende rettigheter alle mennesker har fordi vi er mennesker.

Til tross for at denne definisjonen har stått fast siden Verdenserklæringen om menneskerettighetene 1948, har funksjonshemmede vært, og er, utsatt for mer omfattende og mer alvorlige menneskerettighetsbrudd enn personer uten funksjonshemminger Elwan 1999; World Health Organization og World Bank 2011.

Inntil begynnelsen av 2000-tallet ble funksjonshemmedes menneskerettigheter likevel viet lite oppmerksomhet også innenfor menneskerettighetsfeltet Quinn et al. En egen konvensjon som forklarer hvordan menneskerettighetene skal sikres for funksjonshemmede var derfor nødvendig.

Kompetansemål

CRPD inneholder alle de kjente menneskerettighetene, sivile og politiske rettigheter som for eksempel retten til ytringsfrihet, privatliv og tilgang til rettssystemet og økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter som for eksempel retten til helse, arbeid og deltakelse i kulturlivet. Til sammen består konvensjonen av en fortale og 50 artikler. Fortalen sier noe om intensjonen bak og viktigheten av konvensjonen, men den er ikke juridisk forpliktende.

Artikkel 1 til 4 inneholder formålet med konvensjonen, definisjoner, generelle prinsipper, og generelle forpliktelser.

Ethvert ratifikasjons-, vedtakelses-, godkjennelses- eller tiltredelsesdokument som deponeres i løpet av tidsrommet på tolv måneder nevnt i nr. Ethvert ratifikasjons-, vedtakelses-, godkjennelses- eller tiltredelsesdokument som deponeres etter den datoen da konvensjonen trer i kraft, skal få virkning tre måneder etter den datoen da det ble deponert.

Etter den datoen da en endring anses som vedtatt i samsvar med artikkel XII, skal ethvert deponert ratifikasjons-, vedtakelses-, godkjennelses- eller tiltredelsesdokument få anvendelse på konvensjonen med endringer.

Artikkel XV: Oppsigelse Konvensjonen kan sies opp av enhver part på et hvilket som helst tidspunkt etter fem år fra den datoen da konvensjonen trådte i kraft for vedkommende part.

Hva er korrupsjon? Transparency Int. Norge

Oppsigelse skal gjøres ved skriftlig melding til generalsekretæren, som skal underrette alle andre parter og generalsekretæren for Det internasjonale arbeidsbyrå om slik mottatt melding, hvilken dato meldingen er mottatt, samt hvilken dato slik oppsigelse får virkning fra.

En oppsigelse får virkning tolv måneder etter at generalsekretæren har mottatt melding om oppsigelse, eller etter et lengre tidsrom som måtte være angitt i meldingen.

Artikkel XVI: Deponering og registrering Konvensjonen skal deponeres hos generalsekretæren, som skal sende attesterte kopier av den til alle stater som har undertegnet eller tiltrådt konvensjonen.

Utviklingslandenes særlige behov skal tas i betraktning. Hvordan jobber Norge med konvensjonen? Les mer om Kulturrådets arbeid med immateriell kulturarv her. Kommisjonen er rådgiver for norske myndigheter og bindeledd mellom sivilsamfunnet, ulike fagmiljøer og regjeringen. Det er også den konvensjonen som flest land i verden har sluttet seg til. Målet med konvensjonen er å verne kultur- og naturarv som har framstående universell verdi sett fra et historisk, kunstnerisk, vitenskapelig eller estetisk synspunkt.

KONVENSJON DEFINISJON Relaterte emner

Nyheter Nicaragua ratifiserer viktig konvensjon om urfolk og stammefolk Den internasjonale arbeidsorganisasjonens ILO konvensjon nummer 169 er ratifisert. James Anaya, spesialrapportør for urfolksrettigheter ved FN har gratulert Nicaraguas myndigheter med ratifiseringen. ILO-konvensjon 169, fra 1989, setter juridisk bindende standarder for rettighetene til urfolk og stammefolk, anerkjenner deres rett til land og til selvbestemmelse. Ratifiseringen innebærer at Nicaragua må respektere disse rettighetene og har ett år til å tilpasse nasjonal lovgivning sånn at den stemmer overens med konvensjonen. Tilpassningen skal skje i samråd med landets urfolksbefolkning. SAIHs partnere i Nicaragua holder alle til i de to autonome regionene på den karibiske kysten. Der er urfolksrettigheter ivaretatt i autonomiloven fra 1987, som på mange områder gir et bedre rammeverk enn ILO-konvensjonen 169.

KONVENSJON DEFINISJON Kommentarer:
Forfatter på Konvensjon definisjon
Christoffersen fra Svolvær
Se gjennom min andre innlegg. Jeg har en rekke hobbyer, som Indoor Percussion Ensemble. jeg liker lese bøker svakt.
SISTE SAKER
Kontaktskjema
MoTuWeThFrStSu
booked.net