Barnevernet Stavanger Telefon

  1. Mer om
Barnevernet Stavanger Telefon

Barnevernet Stavanger Telefon GodkjentAlarmtelefon for barn og unge Er du bekymret for et barn? Spør oss om råd dersom du er bekymret for et barn. Kontakt barneverntjenesten, telefon Barnevernet i Stavanger fra, Rogaland Når du melder fra til barnevernet kan du melde fra med fullt navn eller være anonym: Du kan fremstå med navn både overfor familien og barneverntjenesten ca 70 plasser i statlige og private institusjoner til barn/unge fra 13-18 år. For barn som bor i institusjon er det fylkeskommunen som

Det er vår samlede vurdering at dette systemet er godt egnet for å følge med på at tjenestens arbeid med undersøkelser er forsvarlig og i tråd med regelverket. Funksjonsbeskrivelsene og beskrivelse av ansvarsområdene til den enkelte stillingskategori i den styrende dokumentasjonen, ivaretar, etter vår vurdering, en klargjøring av hvem som er gitt ansvar og beslutningsmyndighet i de ulike fasene av en undersøkelse.

Den informasjonen vi fikk gjennom intervjuene bekrefter dette. Kontroll og kvalitetssikring av undersøkelsesarbeidet, herunder frister Kontroll- og kvalitetssikringssystemet i tjenesten legger opp til en tett oppfølging fra fagkonsulent underveis i undersøkelsene. For å følge med på avdelingens oppfyllelse av lovkrav er det iverksatt en månedlig internkontroll av utvalgte punkter lovkrav.

Det er vår vurdering at dette er et godt system for å sikre oppfyllelse av lovkrav og kvalitet i undersøkelsesarbeidet og sluttdokumentene. Det er vår vurdering at barnets stemme fremkommer i flertallet av sakene vi har gjennomgått.

Imidlertid er det er mangelfull dokumentasjon av faglige vurderinger og beslutninger som tas underveis i sakene. I tillegg gis det informasjon i intervju om en mangelfull praktisering av dokumentasjon av vurderinger underveis og at det er erkjent et behov for at vekting av barnets og foreldrenes synspunkt og vurdering av barnets beste må komme bedre frem i sluttdokumentene. Det er derfor vår vurdering at den iverksatte egenkontrollen ikke har klart å sikre en god nok kvalitet på alle undersøkelsene.

Barneverntjenestens egen kvalitetsrevisjon på undersøkelsesområdet har blant annet avdekket mangler i vekting av barnets stemme i undersøkelse og vedtak i tillegg til mangelfull vurdering av barnets beste. Dette er i saker fra februar 2020. Tilsynet finner det samme i saker fra oktober 2020. Frister En undersøkelse skal avsluttes med vedtak og innenfor lovbestemt frist, både når saken henlegges og når tiltak iverksettes. I intervju opplyses det at undersøkelsene skal avsluttes med vedtak innen frist.

Mappegjennomgangen viser at ikke alle undersøkelsene blir avsluttet med vedtak innen frist og at det er ulik dato i journalen for konklusjonsdato og vedtaksdato. Tilsynet avdekket relativt mange fristbrudd i et forholdsvis lite utvalg av tjenestens gjennomførte undersøkelser. Det gjeldende lovkravet på området er at vedtaket som avslutter undersøkelsen, skal være godkjent innen frist.

Det er vår oppfatning at barneverntjenesten deler denne forståelsen. Til tross for dette, har tjenesten en praksis som ikke sikrer riktig oppfyllelse av bvl. Frister er et av kontrollpunktene i den månedlige internkontrollen i avdelingen. Som sagt over, er det vår vurdering at dette er et godt system for flere kontrollerbare punkter i undersøkelsesarbeidet. Det er likevel slik, at internkontrollen ikke ser ut til å ha avdekket fristbrudd.

I vår gjennomgang av et utvalg på 30 saker fra en periode på ca.

I kommunens fristrapportering for siste halvår 2020, er det opplyst et totalt antall fristbrudd på 10 saker. Det er stor avstand mellom de rapporterte fristbruddene og det vi fant i vår gjennomgang.

Det er vår vurdering at denne praksisen helt klart ikke er i tråd med barnevernlovens bestemmelser om frister og krav til forsvarlig saksbehandling.

I tillegg til at det er brudd på barnevernlovens bestemmelse om frister, vil ledelsen, ved en slik praksis, mangle viktig styringsinformasjon på et viktig område i tjenesteproduksjonen.

Rapporteringen til overordna myndigheter og tall i nasjonal statistikk blir dermed uriktig. System for å melde faglige avvik Det er vår vurdering at barneverntjenestens system for å melde faglige avvik og foreslå forbedringer i Acos er kjent, men at det i liten grad blir benyttet av de ansatte i tjenesten. Gjennomgang av avviksmeldingene som er fremlagt forsterker dette inntrykket.

Samlet er det vår vurdering at denne delen av tjenestens internkontrollsystem, ikke er i tråd med behovet i en så stor tjeneste og heller ikke i tråd med gjeldende regelverk. Opplæring og veiledning Etter vår vurdering har Stavanger kommune sikrer at de ansatte har tilstrekkelig og relevant kompetanse, og blir satt i stand til å utføre arbeid med undersøkelser på en forsvarlig måte.

Opplæringsplanen og programmet, fokus på kompetanseheving i tjenesten og veiledningssystemet er med på å sikre dette. Tjenesten har et opplæringssystem som ivaretar både nyansatte og ansatte underveis, og en opplæringsplan som henger tydelig sammen med kvalitetsplanen for tjenesten og identifiserte innsatsområder.

Tjenesten benytter også Visma «Veilederen» hvor de ansatte skal gjennomføre elektronisk opplæringsmoduler. Avdeling MOF er etter omorganiseringen i juni 2019, i en situasjon der ikke alle kontaktpersonene som arbeider med undersøkelser er like erfarne. Flere som nå skal gjennomføre undersøkelser har tidligere i hovedsak arbeidet med oppfølging av hjelpetiltak. Det er vår vurdering at dette fordrer et godt opplæringssystem og tett individuell oppfølging og veiledning, og vi mener at det etablerte systemet i tjenesten vil kunne ivareta dette behovet.

Et system for individuell saksoppfølging for den enkelte kontaktperson er også et viktig tiltak for å sikre at undersøkelsene blir forsvarlig gjennomført. Statsforvalteren vurderer at tjenestens veiledningssystem ivaretar dette.

Det er i tilsynet gjennomgående uttrykt tilfredshet med hvordan veiledningsoppfølgingen er organisert og gjennomføres. Brukerinvolvering Det er vår vurdering at barneverntjenesten har et høyt fokus på brukerinvolvering i tjenesten og i tjenesteutviklingen. Tilretteleggingen for dette på systemnivå er etter vår vurdering veldig bra.

Harald Søndenå Jacobsen Advokatfirmaet LEGAL AS

Barneverntjenestens arbeid med undersøkelser Barneverntjenestens oppstart og planlegging av undersøkelsen Statsforvalteren vurderer etter gjennomgang av styringsdokumentasjon, saksmapper og intervju at tjenesten har rutiner og maler for gjennomføring av undersøkelser.

Rutiner og maler er kjent og tilgjengelig. Arbeidsrutine for meldingsbehandling og undersøkelse er etter vår vurdering grundig og inneholder faglige og juridiske krav til arbeidet. Intervju og gjennomgang av saker viser at det gjøres en akuttutsjekk og vurderinger av hastegrad i meldingsavklaringen.

Kjennskap til familien fra før og vurdering av involvering av søsken blir også i hovedsak gjort på dette tidspunktet. Meldinger blir drøftet med beslutningsansvarlig før konklusjon om videre undersøkelser eller henleggelse. Det er Statsforvalterens vurdering at meldingsavklaringene er forsvarlige og gjøres i henhold til gjeldende regelverk.

Barnevern Stavanger kommune

Undersøkelsesplaner En plan for undersøkelsesarbeidet er ikke et lovkrav, men undersøkelser skal gjennomføres systematisk og det skal være fremdrift i arbeidet. Barneverntjenesten har også ansvar for å skape forutsigbare rammer for de involverte i undersøkelsen. Undersøkelsesplaner er med på å sikre fremdrift i undersøkelsene og gir forutsigbarhet for den undersøkelsen gjelder. Statsforvalteren anser undersøkelsesplaner for å være et hensiktsmessig arbeidsredskap for å sikre systematiske undersøkelser.

Det er inntatt i tjenestens rutiner at det skal benyttes undersøkelsesplaner, det er ifølge intervju arbeidet med å få dette på plass i alle saker, men at det ikke enda er fullt ut innarbeidet i tjenestens praksis. Dette sammenfaller med vår saksgjennomgang. Det er vår vurdering at mangler i bruken av undersøkelsesplaner kan føre til mangelfull systematikk, fremdrift og forutsigbarhet i undersøkelsesarbeidet. Barneverntjenestens gjennomføring av undersøkelsen Barneverntjenesten skal bruke relevante og nødvendige aktiviteter for å undersøke barnets behov, omsorgssituasjonen og foreldrenes omsorgskompetanse.

Hensynet til en forsvarlig saksbehandling tilsier at barneverntjenestens vurderinger fremgår av sakens dokumenter. Tjenestens rutiner for undersøkelser er tydelige på at undersøkelsene ikke skal gjøres mer omfattende enn formålet tilsier. Denne forståelsen formidles også i intervju. Vår gjennomgang av et utvalg saker viser at de fleste sakene blir undersøkt på en omfattende nok måte, slik at barnets behov og omsorgssituasjon kan bli kartlagt. Det innhentes opplysninger fra relevante instanser rundt barnet og familien, gjennomføres hjemmebesøk, observasjoner og samtaler med barn og foreldre.

Barnevernsaker|Advokathuset Stavanger

Det opplyses i intervju at valg av aktiviteter drøftes med fagkonsulent i veiledning opp mot sakens bekymring. Samtidig vurderer vi at det i noen få av de 21 gjennomgåtte saken burde vært gjennomført en grundigere undersøkelse.

Informasjon til barn og foreldre og innhenting av informasjon i undersøkelsen Statsforvalteren vurderer at tjenesten har rutiner og praksis for å gi tilpasset informasjon til barn og foreldre og bruker tolk ved behov. Dersom det er nødvendig, skal det i undersøkelsen innhentes opplysninger fra de instanser man antar kan bidra til å belyse innholdet i meldingen og bekymringen i saken.

Opplysningene skal så langt som mulig innhentes med samtykke fra de foresatte og eventuelt barnet selv. Innhenting av taushetsbelagte opplysninger fra andre offentlige instanser og helsepersonell omfattes av taushetsplikten. Statsforvalteren vurderer at tjenestens skriftlige rutiner ivaretar riktig regelverksforståelse, men at praksisen og benytta brevmaler i forbindelse med innhenting av informasjon fra andre instanser ikke er i tråd med gjeldende regelverk.

Vi vurderer at det ikke skal vises generelt til bvl. Vi har fått informasjon i intervju og ser i gjennomgangen av saksmappene, at foreldres samtykke bare er knyttet til hvem det skal innhentes informasjon fra og ikke hvilke opplysninger som skal innhentes.

Vi har videre fått informasjon om at innhentingen av opplysninger som oftest gjennomføres ved bruk av standard maler, og at det ikke er en tydelig praksis for at det gjøres konkrete vurderinger av hvilke spørsmål som er aktuelle å få besvart for å opplyse saken jf.

Statsforvalteren vurderer at den gjennomgåtte praksisen ikke er i tråd med regelverket og heller ikke i tråd med tjenestens egne rutiner.

Vi viser til Bufdirs tolkningsuttalelse av 18. Statsforvalteren har forstått gjennom tilsynet at tjenesten er i gang med et arbeid på dette området, slik at maler og praksis skal bli i tråd med gjeldende regelverk.

Kvitsøy kommune

Barns medvirkning i undersøkelsen Barns medvirkning er en grunnleggende rettighet og en nødvendig forutsetning for at en barnevernssak blir tilstrekkelig opplyst. Det er derfor viktig at barn får tilpasset informasjon og at det gjennomføres samtaler med barn i alle faser i en barnevernssak.

Barns rett til medvirkning innebærer også at barnets meninger skal vurderes opp mot andre forhold og annen informasjon når avgjørelser skal tas. Barn skal også orienteres underveis i arbeidet og få tilstrekkelig informasjon om sin sak. I saker der barns meninger ikke blir vektlagt, skal det gå frem hvorfor barns mening ikke kan vektlegges i saken. I vår saksgjennomgang ser vi at barnevernstjenesten snakker med barn i de fleste sakene og legger til rette for at samtalene skal gjennomføres på en trygg og god måte.

Det kontrolleres i den månedlige internkontrollen i avdelingen og gjennom oppfølging i veiledning, at samtaler med barna er gjennomført og dokumentert.

Vi finner dokumentasjon fra samtalene i de fleste gjennomgåtte sakene, men ser i for liten grad at barns meninger blir vektet og vurdert opp mot andre forhold i saken. Det er vår vurdering at barneverntjenesten må dokumentere hvordan de har vurdert opplysninger og innspill fra barna, opp mot annen informasjon i saken, både underveis og til slutt i arbeidet med undersøkelsen.

Vurderinger underveis og til slutt i undersøkelsen og konklusjon i tråd med situasjonen og vurderingene Barneverntjenesten må dokumentere sentrale og relevante opplysninger om barnet og familien og de vurdereringer som gjøres gjennom arbeidet i en undersøkelse.

Intervjuene gir informasjon om at tjenesten har en jevnlig gjennomgang og drøftinger av undersøkelsessakene, herunder hva som vurderes å være til barnets beste, i veiledning og møter i smågruppene. Videre at drøftingene og beslutningene som tas skal dokumenteres, men at det ikke alltid gjøres som forutsatt. Statsforvalteren betviler ikke at sakene drøftes og vurderinger gjøres, men vurderer at det er en svikt at dette ikke dokumenteres systematisk.

Vi vurderer samlet, på bakgrunn av informasjon fra intervju og gjennomgang av journal i saksmappene, at dokumentasjon av barnevernfaglige vurderinger underveis i undersøkelsen ikke blir forsvarlig ivaretatt i alle saker.

God dokumentasjon bidrar etter vår vurdering til å sikre kvalitet. Videre at det gjør det mulig for dem det gjelder å etterprøve faglige vurderinger som barneverntjenesten har gjort underveis i undersøkelsen, og de beslutninger som fattes. Mangler i dokumentasjonen kan også medføre vanskeligheter for ledelsens arbeid med å følge med på, og kontrollere om undersøkelser blir forberedt og gjennomført i tråd med lovkrav.

Det er ikke et lovkrav å ha en midtveisevaluering i undersøkelsene. Det er opplyst en ulik praktisering av tjenestens rutine for dette.

Et slikt stoppunkt vil etter vår vurdering bidra til å sikre en gjennomgang, drøfting og vurdering av saken i løpet av undersøkelsen. Difor treng vi både eit ytre og eit indre barnevern.

Ei svært viktig stemme i ei barnevernsak er barna si stemme. Barna som treng at voksne ser deira behov, trur på dei og lytter til deira ønsker.

Barna treng at også deira foreldre blir møtt med respekt og omsorg. Forandringsfabrikken har dei siste 15 åra gjort mykje for å gje barnevernets barn ei klar og tydelig stemme. Barnevernstenesta har også oppretta ei stilling som barne- og ungdomskontakt som skal gjere det enklere for barn og unge å fortelle barnevernet om ting dei er misfornøgd med.

Barnevernstenesta i Stavanger etablerte i 2011 ei Erfaringsformidlargruppe som består av foreldre som har eller har hatt kontakt med barnevernet. Tjenesten er gratis. Har retur- og reintegreringsprogram for frivillig retur til opprinnelseslandet. Det er et eget program for retur og reintegrering av sårbare migranter, for eksempel ofre for menneskehandel, tvangsekteskap og vold i nære relasjoner.

ATV Stavanger er et spesialisert lavterskeltilbud. For å få hjelp kan du ta direkte kontakt med oss på telefon, uten henvisning. Når en annen instans allerede hjelper en familie ønsker vi gjerne en skriftlig henvisning klikk her for henvisningsmal for Barneverntjenesten. Viktig informasjon til innbyggere i Stavanger kommune: På grunn av mange nye henvendelser er det kun utøvere av vold i nære relasjoner som kan ta kontakt selv for behandling, eller henvises av andre instanser.

Barneverntjeneste og Krisesenter kan henvise klienter utsatt for vold, henvisninger fra andre instanser angående utsatte for vold vil bli returnert. Begrensning på klientinntak er i henhold til kontrakt med Stavanger kommune og Barne- og Familiedepartementet, og gjelder foreløpig til 19.

Hva er status for Brukerplan

Innbyggere i de andre kommunene ATV Stavanger har kontrakt med kan fremdeles ta kontakt selv for behandling. University College Lillebælt UCL er en profesjonshøyskole som tilbyr en rekke studieprogram innenfor blant annet sykepleie, sosialt arbeid og fysioterapi.

Er du interessert i å få et innblikk i hvordan det er å jobbe som sykepleier i Danmark samt å utvide din faglige horisont så er University College Lillebælt et bra valg for deg! Artesis Plantijn University College Antwerpen Antwerpen er en nydelig by, med historie tilbake til middelalderen.

BARNEVERNET STAVANGER TELEFON Relaterte emner

Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby imøtekom leder av stiftelsen Rådet for kulturkompetanse og forebyggende arbeid Leoul Mekonen, som understreket betydningen av å motivere folk til å oppsøke psykisk helsehjelp. Melby var enig i at dette var et viktig satsningsområde. Vilde Reichelt og Johanne Aas ved Primærmedisinsk Verksted, Kirkens Bymisjon Oslo Privat Motiverer til å oppsøke hjelp I 25 år har Primærmedisinsk Verksted, Kirkens Bymisjon Oslo PMV arbeidet med brobyggertjenester hvor vi gjennom en kultursensitiv informasjonsformidling, med utgangspunkt i de gode dialogene, arbeidet med å gjøre det norske hjelpeapparatet forståelig. Vi motiverer til bruk av helse- og velferdstjenester i situasjoner som kan være vanskelige, ikke minst nettopp i møte med psykiske utfordringer. Vi snakker om hvordan det kan være en lettelse å åpne tabubelagte temaer som føles skamfulle, og at det for noen kan være en løsning å søke om hjelp for å komme seg videre. Når det gjelder fysisk helse er det ikke så vanskelig å motivere til å oppsøke fastlege, selv om enkelte føler motstand og skepsis.

Barnevernet Stavanger Telefon
BARNEVERNET STAVANGER TELEFON Kommentarer:
Redaktør på Barnevernet stavanger telefon
Opsahl fra Hammerfest
Se over min andre innlegg. Jeg elsker absolutt jeu provençal. jeg elsker lese romaner smart.
SISTE SAKER
Kontaktskjema
MoTuWeThFrStSu
booked.net