Bokmål Og Nynorsk Ordliste

  1. Mer om
Bokmål Og Nynorsk Ordliste

Bokmål Og Nynorsk Ordliste FørstLes meir om Revisjonsprosjektet her. Bokmålsordboka og Nynorskordboka er også tilgjengelige i appen Ordbøkene. Med appen har du ordbøkene i Bokmål-nynorsk ordbok med synonymer, antonymer, avledede ord, definisjoner, uttale og eksempler på bruk av ordet På denne sida finn du ei kort administrativ ordliste frå bokmål til nynorsk. Lista er meint å vera eit hjelpemiddel for offentleg tilsette som skal skriva Ordbøkene inneholder ord og uttrykk som er nyttige når man bor i Norge Ordliste for deg som treng hjelp til å finne gode nynorskord i staden for bokmål Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftspråket

Skipsfunn Nemninga blir brukt om gamle båtar som er meir enn hundre år gamle, skipsskrog, tilbehør, last og alt anna som har vore om bord.

Nynorsk ordliste

Skipsfunn er verna etter eigne reglar i kulturminnelova. Vedlikehald av eventuelle skilt, stiar og rampar går òg inn i skjøtselomgrepet.

Tiltakshavar Ein tiltakshavar er den som har det overordna juridiske ansvaret for gjennomføring av tiltak. Universell utforming Innan kulturminneforvaltinga inneber universell utforming at kulturminnet blir gjort tilgjengeleg for flest mogeleg.

Vedlikehald Rutinemessig arbeid for å hindre forfall på grunn av jamn og normal slitasje.

Ordlister med ordforklaringer

Vedtaksfreda kulturminne Eit vedtaksfreda kulturminne blir i dag freda gjennom vedtak etter kulturminnelova eller svalbardmiljølova. Vedtaksfredingar etter kulturminnelova kan omfatte alle typar kulturminne yngre enn 1537, ståande byggverk yngre enn 1649, kulturmiljø og farty. Vedtaksfredingar etter svalbardmiljølova kan omfatte kulturminne yngre enn 1945.

Verdsarvstadene utgjer ein felles arv som er umissande for menneske, på tvers av landegrensene. Meir presist vert omgrepet verdiskaping brukt om den verdiøkinga eit uferdig produkt eller ei teneste får i kvart ledd av produksjonsprosessen eller verdikjeda, der verdiskapinga er tilleggsverdien kvart ledd, eller kvar verksemd, gir produktet eller tenesten.

Loading

Verna kulturminne Eit kulturminne som er verna ved lov eller andre verkemiddel. Dei viktigaste lovene er kulturminnelova, plan- og bygningslova, kyrkjelova, svalbardmiljølova og naturmangfaldlova. Andre verkemiddel for vern er statlege verneplanar, kyrkjerundskrivet, avtaler, listeføring, tilskotsordningar med meir.

Har du lest dette? Norsk nynorsk

Verneverdi sjå Kulturminneverdi. Verneverdig kulturminne Eit verneverdig eller bevaringsverdig kulturminne er eit kulturminne som har gjennomgått ei kulturhistorisk vurdering og er identifisert som verneverdig.

Nemningane verneverdig og bevaringsverdig tyder det same og blir brukte om kvarandre. Dei mest verneverdige kulturminna er av nasjonal verdi. Det er fyrst og fremst desse som blir freda etter kulturminnelova.

Ordliste med ordforklaringar

Kulturminne kan også ha regional eller lokal verdi. Normalt vil det vere kommunane som sikrar vern av slike kulturminne ved hjelp av plan- og bygningslova.

Ein annan måte å markere at eit kulturminne er verneverdig på, er listeføring. Berre tilgjengeleg for dei med norsk IP. Frå bokmål til nynorsk er ei lita ordliste frå Norsk språkråd med gode nynorskalternativ for mange bokmålsuttrykk.

Nynorskordboka og Bokmålsordboka er òg tilgjengelege i appen Ordbøkene. Med appen har du ordbøkene i lomma kvar du enn er, og du kan søkje i dei når du ikkje har tilgjenge til nettet. Appen er gratis og kan lastast ned på iPhone og Android-telefonar.

Du finn appen her: Android iOS. Tiso Blackstar Group er et globalt selskap med røtter i Afrika og de er Sør-Afrikas største nasjonale engelske forlagsgruppe. Konsernet har sterk tilknytning til det hurtigvoksende digitale, kringkastings og mobilmarkedet med en ledende posisjon i Sør-Afrika — Kenya, Ghana og Nigeria.

Ta kontakt for å høre mer om våre løsninger Mål hvor lesbar teksten din er! Mange kunder har spurt om vi kan bygge inn verktøy for å måle lesbarhet.

Det har vi nå gjort og for skandinaviske språk bruker vi Liks LIX og for engelsk kan man velge mellom seks forskjellige metoder. Verktøyet forteller deg hvor mange setninger, ord og tegn du har skrevet. I tillegg kan du se hvor stor andel av teksten din som består av lange ord over seks bokstaver, og få et estimat på hvor lang tid det tar å lese eller lese teksten høyt.

Denne teksten har en lesbarhetsindeks på 34,1.

Det skulle tilsi at teksten er lettlest. Du kan bruke Liks i alle våre verktøy. Har hatt en positiv effekt Jon Martin Kjesbu 18 er elev i klassen til Følling. Han sier at listen er «superhjelpsom». Den fungerer som en slags ekstra sjekk for å få meg på rett spor når det kommer til sidemålsskriving, og for å få luket vekk de typiske bokmålsorda som jeg har en tendens til å bruke, sier han til Utdanning.

Administrativ ordliste

Han sier at listen har gitt en positiv effekt på nynorsken. Jeg kommer selvfølgelig til å fortsette å bruke den i fremtiden også. Ellers er Marianne en fantastisk norsklærer med mange andre gode tips når det kommer til nynorsken. Hun har gjort skrivingen lettere for meg, spesielt når det kommer til denne mindre likte delen av norskfaget, sier Kjelsbu. Jeg bruker den alltid når jeg skal skrive tekster på nynorsk.

BOKMÅL OG NYNORSK ORDLISTE Relaterte emner

Grammatikk og norgeskart? Lett og rask å slå opp i? Tillatt å bruke på eksamen i ungdomsskolen og i videregående skole Bokmål? Oppslagsordene er tydelig markert med blå skrift og er fulgt av det tilsvarende ordet på nynorsk, med bøyningsformer, synonymer, eksempler og uttrykksmåter. Nynorsk har mange valgfrie former, og dette gjør det mulig å skrive et korrekt nynorsk som ligger tett opp til mange av dialektene våre. Den store valgfriheten gjør det imidlertid vanskelig å skrive konsekvent nynorsk for dem som har bokmål som hovedmål.

Bokmål Og Nynorsk Ordliste
BOKMÅL OG NYNORSK ORDLISTE Kommentarer:
Forfatter om Bokmål og nynorsk ordliste
Michelsen fra Kirkenes
jeg er glad i lese tegneserier nervøst. Anmeldelse min andre nyheter. Jeg har bare en hobby: Krocket.
SISTE SAKER
Kontaktskjema
MoTuWeThFrStSu
booked.net