Finne Toppunkt Ved Regning

  1. Mer om
Finne Toppunkt Ved Regning

Finne Toppunkt Ved Regning Ingen spørsmål spurtI x=-1 går f'(x) fra å være positiv til å være negativ, så -1 er et For å finne ekstremalverdiene for en kontinuerlig funksjon, det vil si topp- og bunnpunkter, er det lettest å derivere og sette den deriverte Siden har flyttet, men du kan finne den her: Nullpunkter, toppunkter, bunnpunkter og symmetrilinje. Her finner vi nullpunkter og Her viser vi hvordan vi kan bruke den deriverte til å finne ut mest mulig om en funksjon ved regning For å finne nullpunk setter du f(x)=0 som gir 0.5x^2 - 2x = 0. Her kan du skrive 0.5x^2 - 2x = x (0.5x

Lokale maksimumspunkter: A og F. Globalt minimumspunkt: E. Lokale minimumspunkter: B og D. Punktene der en funksjon kan ha ekstremalpunkter, kalles kritiske punkter.

For å finne en funksjons ekstremalpunkter, går vi fram på følgende måte: Vi finner funksjonens kritiske punkter.

Siden har flyttet, men du kan finne den her:

Vi bruker fortegnsskjema til å klassifisere punktene. Vi klikker på «Analyser»-knappen og får opp Dataanalyse-vinduet.

Vi velger «Eksponentiell» fra Regresjonsmodell-menyen i vinduet. Dersom vi i stedet velger «Eksponentiell 2», får vi nøyaktig den samme modellfunksjonen, men skrevet med tallet e som grunntall i eksponenten.

Matematikk S1, Eksempeloppgave med CAS Matematikksenteret

Vi velger «Bruk inntasting» og taster først inn uttrykket slik at vi er sikre på å ha tastet riktig. Vi taster inn uttrykket, klikker på «Bruk inntasting», kontrollerer at vi har tastet inn riktig, taster inn et likhetstegn og klikker på «Regn ut»: 4.

Deretter skriver vi «Nullpunkt[f]». Da får vi: Dersom vi klikker på den vesle sirkelen til venstre for løsningen, blir de to nullpunktene markert på grafen. Alternativt kan du bruke kommandoen «Derivert[ ]».

Sadelpunkt Wikipedia

Dersom vi skriver «Ekstremalpunkt[f]» i CAS, får vi kun det første ekstremalpunktet, nemlig toppunktet 0, 4. Dersom vi skriver «Ekstremalpunkt[f]» i inntastingsfeltet i stedet, får vi begge ekstremalpunktene. Vi regner ut funksjonsverdien f 1 og har funnet at toppunktet er 1, 4 e 1, 1, 472. Vi ser at det er et toppunkt, altså med koordinater 1, 1,472.

Funksjoner og grafiske løsninger

For andre typer funksjoner regner vi ut den dobbeltderiverte og ser på nullpunktene til den. Vi regner ut f 0 og får at vendepunktet er 0, 0. Vi legger inn funksjonen og finner vendepunktet, jfr. Vendepunktet er 1, 2. Siden vendepunktet har x-verdi 1, skriver vi «Tangent[1, f]». Dersom vi bruker den i CAS-feltet, får vi oppgitt likningene til eventuelle asymptoter.

Finne bunnpunkter ved regning

Dersom vi bruker kommandoen i inntastingsfeltet, blir asymptotene tegnet opp og likningene for dem skrevet i algebrafeltet.

De reelle tallene omfatter dermed alle hele tall, alle brøker og alle tall som ikke kan skrives som en brøk. Det blir alle tallene i det vanlige tall­ systemet vürt. R er det vanlige symbolet for de reelle tallene. Vi har nü sett pü noen tallmengder.

Nullpunkt og toppunkt

Det er mengder som inneholder tall, men mengder kan ogsü bestü av andre typer elementer. Vi kan snakke om mengden av alle førstegradsuttrykk eller mengden av alle byene i Norge.

Finne den deriverte i gitte punkter Elevene må analysere problemstillingen. Den deriverte er stigningstallet til tangenten i et gitt punkt på funksjonen. Hva slags system er dette? Det er jo totalt ubrukbart og dette skal elevene slite med til eksamen.

For å finne ut hvilken type kritisk punkt det er snakk om, lager vi et fortegnsskjema. Vi faktoriserer den deriverte funksjonen, og lar hver faktor få sin fortegnslinje. Vi lager en heltrukket linje på de intervallene av x der den faktoren er positiv, og vi lager en stiplet linje på de intervallene av x der faktoren er negativ.

Nederst i fortegnsskjemaet ganger vi alle faktorene sammen, og her vil produktet representert ved sin egen fortegnslinje være negativt der antall negative faktorer er et oddetall, og positiv der antall negative faktorer er et partall.

FINNE TOPPUNKT VED REGNING Relaterte emner

Løsningsforslag Her presenterer vi to oppsett for å besvare oppgaven, en løsning med teksten skrevet inn i CAS og en løsning med beregninger i CAS og et utfyllende tekstsvar. Det kan være lettere å forstå en løsning med forklaringer skrevet inn i CAS, men bildet kan fort bli for stort til et A4-ark, noe som gjør det vanskeligere å skrive det ut på en oversiktlig måte. Elevene må selv avgjøre hva som er best i ulike situasjoner. Løsning med tekstsvar Jeg finner den deriverte av funksjonen f. Det gir meg første ligning rad 3.

Finne Toppunkt Ved Regning
FINNE TOPPUNKT VED REGNING Kommentarer:
Forfatter på Finne toppunkt ved regning
Holstad fra Bergen
Anmeldelse min andre nyheter. Jeg har alltid vært en veldig kreativ person og synes det er avslappende å hengi seg til Boardercross. Jeg nyter dele interessante nyheter med rette.
SISTE SAKER
Kontaktskjema
MoTuWeThFrStSu
booked.net