Påstøp På Gammel Betong

  1. Mer om
Påstøp På Gammel Betong

Påstøp På Gammel Betong LettUnderlaget renses - løs betong, støv, fett og sementslam fjernes. Fett og olje kan løses med 7110 base cleaner. 25 kg 6998 betomix quick blandes med PrīmX Overlay er tilsiktet plasser der et tynnere betongbelegg kreves over eksisterende betong, uansett om det er i en ny bygning eller ved renovering av eldre Jeg har et grovstøpt gulv med full isolering(isopor) og armering fra jeg bygde huset mitt i forme noe med betong krever at du har laget en støpeform (forskaling) som Blir platen større, eller det dreier seg om en påstøp på et trebjelkelag Sikre at en påstøp av ferdigbetong eller mørtel fester seg til underlaget. Dårlig heft resulterer i bom og oppsprekking a b

Betongpåstøp med fuktsperre og varmeisolering er den aller. To-komponent, løsemiddelfri epoksy til liming. Gir monolittisk heft mellom ny og gammel betong. Ved liming av fersk, uherdet betong til gammel, herdet betong vil styrken i limfugen langt. En tynnere påstøp gir hurtigere temperaturregulering i gulvet.

Slukristen skal ligge tilstrekkelig under det ferdig slipte gulvets overflate for å ta imot vann. Rørlegger må informeres om at det ikke skal fliser på gulvet. Dersom dette ikke kommuniseres vil rørlegger garantert bruke feil sluktype og sluk-ringen vil bli synlig da den ikke vil bli nedsunket i støpen i forhold til plassen sluk-risten trenger.

Fall mot sluk, slukrist og høydelaser. Hvis det ferdige gulvet skal være betongslipt kan det ikke «bare fikses» med sparkel senere. Betongen skal omslutte den ytre diameteren av sluket totalt og med flere cm overstøp. Bruk skumlister ned i selve sluket og der slukrist kommer så det ikke fylles med betong.

Den rengjorte overflaten primes til overflaten er mettet. Velg riktig primer til underlaget. Sterkt sugende underlag primes i flere omganger til overflaten er mettet. Unngå at det dannes dammer.

Betongsliping

Følg anvisning på pakken. Ikke sugende underlag som gulvmaling, flis eller andre glatte underlag primes med Robust Primer — Gulv, eller Robust Primer — Universal. Glatte flater skal rubbes eller slipes før primeren påføres.

Følg bruksanvisning på primeren. Priming ved avretting i tynne sjikt.

Påstøp og golvpuss på golv

Dette sikrer god heft, og forhindrer at vann trekker inn. Robust Kantlist monteres på vegg mot gulvet rundt hele rommet og rundt søyler.

Rep 05 benyttes ved reparasjon av betong, både utendørs og innendørs. Rep 05 påføres rengjort armeringsstål for å beskytte disse mot korrosjon samt til å bygge opp en heftbro mellom den gamle betongen og reparasjonsmørtelen. Rep 05 inngår i Webers system for betongreparasjoner. Weber Rep 25 — 45 - 65 Mørtelen benyttes til reparasjon av betong, både utendørs og innendørs.

Beregnet for reparasjon av betong uten forskaling i lagtykkelser 5-50 mm. Det diskuteres problemstillinger rundt fuger og sammenhengen mellom betongens svinn og risiko for kantreising og heft til underlaget. Forhold rundt fukt og uttørking av betong blir også diskutert.

I de to siste delkapitlene presenteres de nye gulvklassene fra I til IV med ulike rissviddekrav, samt anbefalinger når det gjelder betongegenskaper og hvordan betongens totalsvinn og selvuttørkende egenskaper kan dokumenters.

Slik reparerer du garasjegulvet Huseierne

Kapittel 3 Dimensjonering, beskriver hvilke dimensjoneringstilstander som bør benyttes og hvordan disse kan utføres. For en gitt lastvirkning, blir det også diskutert forskjellige løsninger, først og fremst; slakkarmerte og fiberarmerte gulv. Kapittel 4 Konstruksjonsløsninger, beskriver løsninger for flytende gulv, fastholdte gulv og påstøp med heft, og gir anbefalinger bla.

Kapittel 5 Utførelse, omhandler selve støpearbeidet. Utførelsesmetoder for avtrukket, skurt og glattskurt, og stålglattet overflate blir belyst. Kapittel 6 Overflater, gir en oversikt over ulike typer overflater og hvordan de produseres, enten sluttbehandling foregår i fersk eller herdet betong.

Råd for deg som skal legge gulv i kjeller

I tillegg vises eksempler på de mest vanlige former for overflateskader og årsakene til at skade oppstår blir belyst.

I vedlegg A og B presenteres de to metodene: «Prosedyre for bestemmelse av referansesvinn i herdet betong» og «Prosedyre for bestemmelse av betongens relative fuktighet ved selvuttørking». Elastisk lengde Fremkommer som et forhold mellom platens og grunnens stivhet og inngår i uttrykkene for spenninger og momentvirkning i platen fra punktlaster. Bevegelsesfuge Fellesbetegnelse på alle typer fugebetegnelser kontraksjonsfuger, dilatasjonsfuger, randfuger, seksjoneringsfuger og dags- eller støpeavsnittsfuger hvor det vil bli bevegelser lokalt av samme årsak svinn og temperatur.

Hver klasse er relatert til pålitelighetsindekser som uttrykker bruddsannsynlighet. Ulike konstruksjonsdeler kan plasseres i ulike klasser, og gulv på grunn vil normalt bli plassert i laveste klasse.

Det kan være aktuelt å plassere gulv i høyere klasser der hvor det f. Det henvises også til NS-EN 13670, pkt. Dette er i utgangspunktet krav som skal ivareta bestandighet for armeringen og som derfor primært er rettet mot bærende konstruksjoner.

Gulv på grunn har som oftest for lite armering til at det kan regnes rissvidder, spesielt i forhold til membranstrekk.

Spenningen i armeringen når betongen risser vil også ofte være styrt av andre ting enn de standarden forutsetter. Det er derfor bare i spesielle tilfeller, som f.

Rissvidder i gulv vurderes vanligvis ut fra estetiske og funksjonsmessige kriterier. For gulv uten store punktlaster, er armeringen også først og fremst viktig de første årene mens gulvet går seg til. Om tverrsnittet senere reduseres noe, eller det ruster av noen stenger i riss, trenger ikke å bety noe.

Det er viktigere at overdekningen er tilstrekkelig så det ikke blir avskallinger i overflaten. Ved beregning av rissvidder i gulv på grunn med mye armering, kan det forutsettes en tilstand med enkeltriss i stedet for en ferdig utviklet tilstand med gjennomgående strekk i armeringen mellom rissene.

Som oftest vil det derfor være tilstrekkelig å 13 14 relatere kravet til rissvidder til tillatte spenninger i armeringen avhengig av stangdiameter og senteravstand i henhold til NS-EN tabellene 7. Krakeleringsriss, som en ofte ser i overflaten, er derfor stort sett bare et estetisk problem.

For å få bedre kontroll med riss i gulv, er det i denne publikasjonen innført gulvklasser hvor kombinasjonen av betongkvalitet, randbetingelser, armerigsmengde og utførelseskrav er satt sammen til hva som kan forventes av rissvidder i de forskjellige klassene, se mer om gulvklassene og krav til risvidder i kapittel Laster Opplysninger om tyngdetetthet for materialer og produkter og karakteristiske nyttelaster for bygninger er gitt i NS-EN Ved fastsettelse av jevnt fordelt last på gulv må det tas hensyn til stablingshøyde.

NS-EN gir en oversikt over hvilke karakteristiske aksellaster det skal regnes med fra gaffeltrucker og vanlige kjøretøy. Det er også angitt akselbredde og utbredelse av punktlaster. For lette kjøretøy brutto tyngde 30 kn er utbredelsen satt til 100x100 mm, og for gaffeltrucker og tyngre kjøretøy til 200x200 mm. Likevel er det også for slike hjul aktuelt å velge en lastflate på 100x100 mm for dimensjoneringen av gulvet, mens den virkelige lastflaten benyttes ved vurdering av flatetrykket.

Riktige verdier for størrelse og utbredelse av punktlaster fra kjøretøy, reoler og andre typer utstyr som skal benyttes må derfor avklares med byggherre og utstyrsleverandører i hvert enkelt tilfelle. Vekten til paller kan f. Siden det svikter mye i forhold til dimensjonering av gulv for punktlaster, er det likevel tatt med en oversikt i Tabell 2.

En jevnt fordelt last over hele gulvet gir bare en setning, mens feltvis jevnt fordelt last vil gi momenter i gulvet. Slike lastvirkninger er likevel vanligvis betydelig mindre enn fra punktlaster med små lastflater. I tillegg til de vertikale kreftene, vil det også virke akselerasjons- og bremsekrefter fra kjøretøy.

For punktlaster fra kjøretøy skal det også tas hensyn til dynamisk virkning fra ujevn overflate og til omfordeling av lasten mellom hjulene ved svingning. NS-EN setter den dynamiske faktoren til 1,4 for luftfylte hjul og til 2,0 for harde hjul. Dette er høyt i forhold til de faktorene som det til nå har vært vanlig å benytte, som er 1,0 for luftfylte hjul og fra 1,2-1,4 for harde hjul. Faktorer mellom 1,2 og 1,4 er også vanlig for lastoverføring mellom hjul ved svingning for begge hjultyper.

For gulv som er stålglattet, er det først og fremst aktuelt med en dynamisk faktor for ujevn overflate ved fugene. Der hvor det er oppgitt et tillatt hjultrykk er det bestemmende for lastflaten. Tykkelsen til gulv som er utsatt for punktlaster og skal være mest mulig rissfrie bør derfor kontrolleres i forhold til tillatte spenninger i Stadium I urisset betong i under- og overkant av gulvet ved punktlasten.

Det henvises imidlertid til kapittel 3 for en nærmere diskusjon av dette forholdet. Vanlig armering velges ofte ut fra kravet til minimumsarmering for frittbærende plater iht. Gulv med krav til rissvidder kan imidlertid ha et betydelig større armeringsbehov. Det armeres vanligvis like mye i begge retninger. De vanligste armeringstypene for gulv er nett- og stangarmering av stål og makro fiber av stål eller syntetisk materiale.

PÅSTØP PÅ GAMMEL BETONG Relaterte emner

Media Bruksområder Hey'di Flytstøp benyttes på underlag av betong, puss, tre, isolasjon m. Hey'di Flytstøp lagt på isolasjon eller ikke bærende underlag, skal armeres som vanlig påstøp og legges ut i min. Benytt armeringsstoler for at nettet holdes i riktig posisjon. Hey'di Flytstøp kan også benyttes til andre typer støpearbeider, trapper, brygger m. Forarbeid - Underlag Overflaten må være fri for løse partikler, støv, fett m. Sementhud på overflaten skal fjernes mekanisk ved blastring, fresing eller sliping med riktig utstyr.

Påstøp På Gammel Betong
PÅSTØP PÅ GAMMEL BETONG Kommentarer:
Redaktør på Påstøp på gammel betong
Rygh fra Steinkjer
jeg liker dele interessante nyheter grådig. Se over min andre nyheter. Jeg har bare en hobby: Pferdepolo.
SISTE SAKER
Kontaktskjema
MoTuWeThFrStSu
booked.net